SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4     
8 articles found.
 • PANKREASTA MİNİMAL İNVAZİV: İNTRADUKTAL PAPİLLER MÜSİNÖZ NEOPLAZİ: OLGU SUNUMU
       Hasan GÜÇER, Ümit Seza TETİKKURT, Nusret ERDOĞAN, Okan DEMİRAY
 • KOLOREKTAL KARSİNOMLARDA E-CADHERİN VE Ki-67 EKSPRESYONUNUN EVRE, HİSTOLOJİK TİP VE DERECE İLE İLİŞKİSİ
       Mehmet KEFELİ, Filiz KARAGÖZ, Sancar BARIŞ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Bedri KANDEMİR
 • Ovariyen remnant (over kalıntısı) zemininde gelişen müsinöz kistadenom
       Pınar UYAR GÖÇÜN
 • Böbreğin Müsinöz Tübüler İğsi Hücreli Karsinomu ve Tanı Sorunları
       Banu SARSIK1, Adnan ŞİMŞİR2, Serap KARAARSLAN3, Sait ŞEN1
 • Kolorektal Adenokarsinomlarda Stromal Mast Hücre Sayısı, Mikrodamar Yoğunluğu ve C-erbB-2 Boyanmasının Sağkalım ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
       Bahar ELEZOĞLU1, Şahsine TOLUNAY2
 • β-Catenin Ekspresyonunun Kolorektal Karsinomlarda Prognostik Parametreler ile İlişkisi
       Kemal PEKER1, Mahmut BAŞOĞLU2, Nesrin GÜRSAN3
 • Folliküler Müsinozis ve Folliküler Mikozis Fungoides: Yedi Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
       Banu YAMAN1, Bengü GERÇEKER TÜRK2, Günseli ÖZTÜRK2, İlgen ERTAM2, Gülşen KANDİLOĞLU1, Taner AKALIN1
 • Oral Fokal Müsinozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Merva SOLUK TEKKEŞİN1, Mustafa YILMAZ2, Vakur OLGAÇ1
 •