SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2001, Volume 17, Number 1-2     
2 articles found.
  • Malign gliomların patolojik incelenmesi: Tanıda pratik sorunlar ve Dünya Sağlık Örgütü 2007 sınıflaması
         Tarık TİHAN1, Ayça ERŞEN2
  • Çocukluk Çağı İntrakraniyal Ependimal Tümörleri: 28 Olgunun Klinikopatolojik Değerlendirilmesi
         Yeşim ERTAN1, Murat SEZAK1, Mehmet KANTAR2, Tuncer TURHAN3, Serra ARUN4, Nazan ÇETİNGÜL2, Taner AKALIN1
  •