SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 060-065    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MALİGN MEZOTELYOMA VE PRİMER AKCİĞER ADENOKARSİNOMU AYIRICI TANISINDA İMMÜNHİSTOKİMYASAL ANALİZ
Fatma AYDINER , Ömer YERCİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji ABD, Bursa
KEY WORDS : Mezotelyoma, akciğer adenokarsinomu, immünhistokimya

Bu çalışmada, malign mezotelyoma ve primer akciğer adenokarsinomu için pozitif boyanan immünhistokimyasal markerları tespit etmek, spesifisite ve sensitivitelerini değerlendirmek amaçlandı. On iki malign mezotelyoma ve 8 akciğer adenokarsinomu olgusuna, pansitokeratin, düşük molekül ağırlıklı sitokeratin, yüksek molekül ağırlıklı sitokeratin, EMA, Ber EP4, CD15, vimentin, CEA, surfaktan, kalretinin, trombomodulin antikorları ile immünhistokimyasal ve PAS, PAS-diastaz ile histokimyasal inceleme uygulandı. Elde edilen bulgulara göre kalretinin ve trombomodulin malign mezotelyoma / akciğer adenokarsinomu ayırıcı tanısında, malign mezotelyomada pozitivite gösteren antikorlar olarak öne çıkmaktadır. Vimentin de bu immünhistokimyasal panelde, malign mezotelyomada pozitif saptanan antikor olarak yer alabilecek özelliktedir. CEA ve CD 15 gibi, akciğer adenokarsinomu için spesifik olarak söz edilen antikorların bu çalışmada adenokarsinom için duyarlılık ve özgüllük oranlan düşük olarak tespit edilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]