SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2004, Volume 20, Number 3-4, Page(s) 076-078    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MALİGN TRİTON TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
Tülay SAYILGAN, Deniz ÖZCAN, Cihangir YURTOĞLU
Okmeydanı SSK Eğitim Hastanesi Patoloji Kliniği, Okmeydanı SSK Eğitim Hastanesi Ortopedi Kliniği
KEY WORDS : Malign Triton tümörü, malign periferik sinir kılıfı tümörü

Malign Triton tümörü nadir görülen ve rabdomiyoblastik diferansiyasyon ile birlikte olan bir periferik sinir kılıfı tümörüdür. Histolojik olarak dalgalı nükleuslara sahip iğsi hücreler ve pleomorfik nükleuslu eozinofilik yuvarlak hücrelerden oluşan bifazik bir tümördür. Tümörün her iki komponenti neoplastiktir. İmmunohistokimyasal olarak S-100 pozitifliği ile iğsi hücrelerin Schwann hücre kaynaklı olduğu, desmin pozitifliği ile ise yuvarlak hücrelerin rabdomiyoblastik karakterde olduğu gösterilir. Bu çalışmada L3 vertebral sinir kökünde yerleşmiş ve tanıdan altı ve onaltı ay sonra iki kez nüks gösteren malign Triton tümörlü 58 yaşındaki erkek hastayı sunuyoruz. Hasta 16 aylık izlem süresi sonunda kaybedilmiştir. Malign Triton tümörünün prognozu diğer periferik sinir kılıfı tümörlerine göre daha kötüdür ve nadir olmasına rağmen ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]