SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 058-061    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE ISHAK MODİFİYE HİSTOLOJİK AKTİVİTE İNDEKSİNİN TEK GÖZLEMCİ VE GÖZLEMCİLER ARASI TEKRARLANABİLİRLİĞİ
Oğuz AYDIN, Levent YILDIZ, Mehmet KEFELİ, Sancar BARIŞ, Bedri KANDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Samsun
KEY WORDS : Kronik hepatit, histolojik aktivite indeksi, tekrarlanabilirlik

Serolojik olarak kanıtlanmış 30 hepatit B, 22 hepatit C ve 3 hepatit B ve C olgusu iki patolog tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek Ishak modifiye histolojik aktivite indeksi belirlendi. Çalışma iki ay sonra tekrarlandı. İki patolog arasındaki gözlemciler arası ve her patoloğun iki çalışma arasındaki tek gözlemci tekrarlanabilirliği kappa istatistiği çalışılarak belirlendi. Ishak modifiye histolojik aktivite indeksini oluşturan histopatolojik parametrelerden özellikle “periportal ya da periseptal interface hepatiti (güve yeniği nekrozu)” ve “fokal litik nekroz, apoptozis ve fokal inflamasyon” parametrelerinin gözlemciler arası tekrarlanabilirli ği düşük olarak bulundu. Ishak modifiye histolojik aktivite indeksinin özellikle bu parametrelerinin tekrarlanabilirliğini arttıracak şekilde revize edilmesi gerektiği kanısına varıldı.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]