SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2005, Volume 21, Number 3-4, Page(s) 062-066    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
ONKOSİTOM İLE EOZİNOFİLİK HÜCRELİ KROMOFOB TİPTE BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM AYIRIMINDA HİSTOMORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN ÖNEMİ
Özgür METE, Işın KILIÇASLAN, Veli UYSAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
KEY WORDS : Böbrek hücreli karsinom, onkositom

Böbrek onkositomları ile kromofob tipte böbrek hücreli karsinomların eozinofilik varyantları benzer histolojik ve sitolojik özelliklere sahiptirler. Bu tümörlerin ayırımında kullanılabilecek bazı histomorfolojik kriterleri belirlemek amacıyla, çalışmamıza 51 böbrek onkositomu ve 32 kromofob tipte böbrek hücreli karsinom alındı. Her iki tümörde nükleer, sitoplazmik, yapısal ve stromal özellikler incelendi. Nukleus sınırlarının düzgünlüğü, fibrohiyalinize skar, stromal ödem ve hapsolmuş tubulusların varlığının onkositomlar için anlamlı (p<0,05) olduğu saptanmıştır. Nekroz, perinükleer halo ve özel damar çatısının varlığı kromofob tipte böbrek hücreli karsinomlarda anlamlı (p<0,05) bulunmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]