SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 011-016    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Piterijiyumda mast hücreleri ve farklı iklim şartlarındaki ultraviyole etkisi ilişkisi: 140 olguluk seri çalışma
Nebil BAL1, Fazilet KAYASELÇUK1, Aysel PELİT2, Filiz BOLAT1, Beyhan DEMİRHAN3
1Department of Pathology, Başkent University Faculty of Medicine, Adana Teaching and Medical Research Center, Adana
2Department of Pathology, Başkent University Faculty of Medicine Department of Ophthalmology, Adana
3Department of Pathology, Başkent University Faculty of Medicine
KEY WORDS : Piterijiyum, mast hücresi, ultraviyole

Bu çalışmada rasgele seçilmiş 140 piterijiyum olgusundaki ve 30 normal konjunktiva dokusundaki histopatolojik bulgular ve mast hücre sayıları karşılaştırılmıştır. Piterijiyum örnekleri Türkiye'deki farklı iklim özelliklerine sahip iki bölgedeki merkezlerden toplanmıştır (Yüksek oranda güneş ışığı alan Adana bölgesi ve nisbeten daha az güneş ışığı alan Ankara bölgesi). Kesitler rutin H&E ile ve mast hücrelerini saptamak için toluidin mavisi ile boyandı. Yüz kırk piterijiyum olgusundaki toplam mast hücre sayısının ortalaması 17,9±8,39 iken kontrol örneklerindeki ortalama mast hücre sayısı 9,23±6,86 idi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Adana ve Ankara örneklerindeki toplam mast hücre sayısı ortalaması sırasıyla 18,44±8,77 ve 16,51±7,23 olup istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Adana bölgesi örneklerinde (101 olgu) inflamasyon Ankara bölgesi örneklerine (39 olgu) oranla 6 kat daha fazla bulundu ve bu istatistiksel olarak anlamlıydı. Bu bulgu, ultraviyole ışınları etkisinin mast hücre degranülasyonunu arttırması ile ilişkilendirildi. Bu sonuçlar, mast hücrelerinin piterijiyum patogenezini aktif olarak etkilediğine ve meydana gelen değişikliklerin ultraviyoleden başka çok sayıda faktörün direkt veya mast hücreleri aracılığı ile gelişen dolaylı etkilerine bağlı olduğuna ve bunların piterijiyum patogenezinde rol oynadığına işaret etmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]