SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 021-025    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Endometriyal poliplerde glandüler yapılanmanın tanısal değeri
Özlem ÖZEN1, Aydan KILIÇARSLAN1, Zübeyde ARAT2, Beyhan DEMİRHAN1
1Department of Pathology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Baskent University Faculty of Medicine Ankara, Turkey
KEY WORDS : Endometriyal polip, tanısal kriterler, gland, paralel büyüme

Küretaj ve biyopsi materyallerinde, endometriyal polip tanısı koymak gerekli tanısal histopatolojik özelliklerin bu örneklerde tam olarak görülememesi nedeniyle güçtür. Histerektomi ve polipektomi örneklerinden elde edilen makroskopik olarak polip ile uyumlu 71 dokunun çeşitli histopatolojik özellikleri, küretaj ve biyopsi materyallerinde tanısal kriter bulmak amacı ile değerlendirildi. Bu özelliklerin sıklığı, hastanın menstruasyon durumu, polibin histopatolojik tipi ve şekli gibi değişkenlerle karşılaştırıldı. Hem premenopozal, hem de postmenopozal kadınlarda en sık görülen histolojik bulgular, kalın duvarlı damarlar ve düzensiz şekilli glandlardır (sırasıyla %91,5 and %97,2). Aynı zamanda, endometriyal glandların yüzey epitelinin uzun eksenine paralel yerleşim göstermesi şeklinde tanımlanan bir başka histolojik özellik değerlendirildi ve 71 endometriyal polibin 33'ünde (%46,4) bu özellik saptandı. Bu özellik premenopozal kadınlarda (%56,4), postmenopozal kadınlardan (%34,3) daha çok görüldü. Ayrıca hiperplastik poliplerde %40,6 oranında izlenirken, fonksiyonel poliplerde bu oran %87.5 idi. Endometriyal poliplerin histopatolojik tanısında kalın duvarlı damarların görülmesi en sık izlenen bulgudur ve rutin küretaj spesmenlerinde paralel dizilim, eğer var ise, tanı için önemli bir ipucu olabilir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]