SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 071-077    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01158
Böbrek Hücreli Karsinomda Fuhrman Çekirdek Derecesi ve Evrenin Sağkalımla İlişkisi
Evrim KUŞ1, Kürşat YILDIZ1, Özdal DİLLİOĞLUGİL2
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1Patoloji, 2Üroloji Anabilim Dalları, KOCAELİ, TÜRKİYE
Departments of 1Pathology and 2Urology, Kocaeli University, Faculty of Medicine, KOCAELİ, TURKEY
KEY WORDS : Böbrek hücreli karsinom, Sağkalım, Fuhrman derecesi, Evre

Amaç: Böbrek hücreli karsinom olgularında, histopatolojik bulguların sağkalım ile ilişkilerinin ortaya konulmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 1997 – 2007 yılları arasında Patoloji Anabilim Dalı'nda incelenen nefrektomi materyallerinde böbrek hücreli karsinom tanısı konulan 114 olgu incelendi. Tümörlere ait histolojik tip, boyut, Fuhrman çekirdek derecesi ile böbrek kapsülü, böbrek veni ve lenfatik/damar invazyonu, patolojik evre ile sağkalım süreleri ilişkisi araştırıldı.

Bulgular: Histolojik alt tipler; 101 olguda (%88,6) berrak hücreli, 9 olguda (%7,9) papiller ve 4 olguda (%3,5) kromofob böbrek hücreli karsinom olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen 114 olgudan 96'sının güvenilir sağkalım verileri mevcut idi. Bunların 74'ünün (%77,1) sağ olduğu, 22'sinin (%22,9) ise böbrek hücreli karsinoma bağlı olarak öldüğü saptandı. Takip süresi 2 gün ile 87 ay arasında değişmekte olup; ortalama takip süresi 21,5 aydır. Ortalama 5 yıllık sağkalım süresi 61,3 ay, olasılığı ise %58,2 olarak saptandı.

Sonuç: Yüksek Fuhrman çekirdek derecesi, ileri evre, nekroz, kapsül invazyonu, mikrovasküler invazyon ve lenf düğümü tutulumunun ortalama sağkalım süresini azalttığı yönündeki literatür verilerini destekleyen istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edildi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]