SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 118-121    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01165
Lenfoid Stroma İçeren Mikronodüler Timoma: Olgu Sunumu
Ebru ÇAKIR1, Funda DEMİRAĞ1, Göktürk FINDIK2, Sadi KAYA2
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Patoloji ve 2Göğüs Cerrahisi Bölümleri, ANKARA, TÜRKİYE
Departments of 1Pathology and 2Chest Surgery, M.H. Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Mikronodülar timoma, Histoloji, İmmünhistokimya

Hipertansiyon öyküsü olan 77 yaşında kadın hasta, bir yıldır devam eden öksürük şikayetiyle hastanemize başvurdu. Bilgisayarlı tomografisinde anterior mediastende, yaklaşık 5x4x3 cm ölçülerinde nodüler kitle lezyon izlendi. Median sternotomi ile cerrahi rezeksiyon uygulandı. Makroskopik olarak kitle, 5x4x3 cm ölçülerinde olup ince kapsül yapısı ile çevriliydi. Mikroskopik incelemede yoğun lenfoid doku ile ayrılan multipl epiteliyal nodüller ile karakterize tümöral doku görüldü. Çevre lenfoid dokuda germinal merkezi belirgin lenfoid folliküller oluşturan küçük lenfositlerin yoğun proliferasyonunu mevcuttu. İmmünhistokimyasal çalışmalarda, epiteliyal hücreler, pansitokeratin ve CK-5/6 ile, lenfoid folliküller CD-20 ile, nodüller içindeki ve çevresindeki az sayıda lenfoid hücre CD3 ve CD5 ile pozitif boyandı. Bu bulgularla olguya lenfoid stroma içeren mikronodüler timoma tanısı konuldu.

Düşük dereceli lenfoma özellikleri de gösterebildiğinden bu tümörlerin diğer timoma tiplerinden histopatolojik olarak ayırt edilmesi önem taşır. Oldukça nadir görülen bu olgu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]