SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2009, Volume 25, Number 3, Page(s) 106-111    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2009.01163
Tipik ve Atipik Hipofiz Adenomlarında Hormon İmmünreaktivite Dağılımı
Yeşim ERTAN, Banu SARSIK, Taner AKALIN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR, TÜRKİYE
Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
KEY WORDS : Hipofiz adenomu, Atipik hipofiz adenomu, Ki-67, p53 tümör baskılayıcı protein, Mitoz

Amaç: Hipofiz adenomu olgularımızın hormon immünreaktivite dağılımını ve atipik hipofiz adenomu tanı kriterlerinin tartışılmasını amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 2005-2008 yılları arasında Anabilim Dalımızda hipofiz adenomu tanısı alan 166 olgu dahil edildi. Olguların hematoksilen-eozin ve immünhistokimya uygulanan preperatları (ACTH, PRL, GH, TSH, FSH, LH, Ki-67 ve p53) tekrar gözden geçirildi. 10 büyük büyütme alanında ikinin üzerinde mitoz yanı sıra Ki-67 indeksi %3'ün üzerinde olan olgular atipik grupta ele alındı.

Bulgular: Histolojik olarak 159 olgu tipik hipofiz adenomu, 7 olgu atipik hipofiz adenomu idi. Tipik hipofiz adenomu olgularının 39'u GH, 19'u ACTH, 17'si prolaktin, 10'u FSH, 8'i LH ve biri TSH immünreaktivitesi gösteren hipofiz adenomuydu. On sekiz olgu multihormonal adenomdu. Hormon immünreaktivite göstermeyen 47 olgu bulunmaktaydı. Atipik hipofiz adenomlarının ikisi ACTH, biri GH immünreaktivitesi gösteren hipofiz adenomuydu. Dört olgu da hormon immünreaktivitesi göstermeyen hipofiz adenomuydu.

Tüm hipofiz adenomu olgularımızın 22'sinde nüks saptandı. Nüks eden olgularımızın 18'i tipik adenom, 4'ü atipik adenom idi.

Sonuç: Medikal tedaviye bağlı olarak nöropatoloji cerrahi materyali içinde prolaktin reaktivitesi gösteren hipofiz adenomlarının oranı düşmektedir. Atipik hipofiz adenomları, rekürrens mekanizmasını etkileyen tek faktör değildir ancak bu tümörler tipik hipofiz adenomları ile kıyaslandığında yüksek rekürens oranına sahiptir ve biz bu lezyonların tanısında proliferasyon indeksinin temel yaklaşım olacağını düşünüyoruz.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]