SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 014-024    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00990
AA Dışı Böbrek Amiloidozlarında Tanısal Sorunlar
Sait ŞEN1, Banu SARSIK1, Özsan NAZAN1, Bozkurt DEVRİM2, Çağırgan SEÇKİN3
1Department of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
2Department of Nephrology, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
3Department of Hematology, Ege University, Faculty of Medicine, IZMIR, TURKEY
KEY WORDS : Böbrek, Amiloidoz, AL amiloidoz, AA amiloidoz, Herediter amiloidozlar

Amaç: Amiloidoz benzer morfolojiye sahip ancak farklı kimyasal kompozisyonları olan kongofilik fibrillerin hücre dışında birikimini gösterir. Böbreği yaygın olarak tutan tipler AA (serum amiloid A) ve AL'dir (hafif zincir amiloidi). Fakat böbreği de etkileyebilebilen herediter amiloidozlar artan sıklıkta tanımlanmaktadır. Amiloid tipine göre tedavi ve prognozu değişeceği için, tiplendirilmesi önemlidir. AA amiloid dışındaki amiloidlerin immünhistokimyasal (İHK) olarak tiplendirilmesinin güvenilir olmadığına inanılmaktadır. Bu çalışmada, amiloid birikimi olan böbrek biyopsilerinde nonAA amiloid birikimlerine dikkat çekmek için olgularımızı yeniden değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem: 1997-2008 arasında amiloid birikimi olan böbrek biyopsileri İHK olarak amiloid A boyandı. Bu çalışmaya amiloid A boyaması negatif olan olgular alındı.

Bulgular: Çalışma periodunda 190 olguda (198 biyopsi) amiloidoz saptandı. AntiAA boyaması negatif olan 30 olgu (33 biyopsi) çalışmaya alındı. NonAA amiloidozlu olan 30 olgudan sekizinde multipl myelom, ikisinde plazma hücre diskrazisine sekonder AL amiloidoz bulundu. Olguların bazılarında herediter amiloidozlardan kuşkulanıldı.

Sonuç: AA amiloidozu tanımak için rutinde amiloid A için İHK inceleme uygulanması ve klinik hikayenin araştırılması önemlidir. NonAA amiloidozların İHK olarak ayırıcı tanısı kesin olmayabilir. Tanı yaklaşımı multidisipliner olmalıdır, klinik ve patolojik değerlendirme dikkatli yapılmalıdır. Bazı olgularda İHK incelemenin sınırları nedeniyle, parafine gömülü dokulardan çıkarılan amiloid proteinleri ile direkt tiplendirme gerekebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]