SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 044-047    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.00994
Meme Karsinomlu Hastaların Aksiller Lenf Nodlarında Saptanan Benign Nevoid Hücreler
Esmehan PEHLİVAN, Ekrem YAVUZ, Sıtkı TUZLALI, Rıdvan İLHAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ISTANBUL, TURKEY

Department of Pathology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, ISTANBUL, TURKEY

KEY WORDS : Meme karsinomu, Lenf nodları, Nevoid hücreler

Amaç: Çalışmada, meme karsinomu nedeniyle opere edilen beş olguda aksiller lenf nodlarında saptanan nevoid hücre topluluklarının histopatolojik, immünhistokimyasal ve ayırıcı tanı özellikleri ile patogenetik mekanizma olasılıkları sunulmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ağustos 1999-Ocak 2008 tarihleri arasında memede in situ ya da invaziv karsinom nedeniyle opere edilen beş olgu çalışma kapsamına alındı. Bu hastalara ait aksiller lenf nodları Hematoksilen&Eozin, anti-pansitokeratin, anti-S-100 ve anti-Ki-67 ile ayrıntılı olarak incelendi.

Bulgular: Olgularda saptanan nevoid hücre topluluklarının ikisi sentinel, diğerleri standart aksiller küraj materyallerinden elde edilen lenf nodlarında saptandı. Tümü intrakapsüler yerleşimli ve küçük boyutlu, ikisi melanin pigmentli lezyonlardı. Lezyonları oluşturan hücrelerin benign morfolojik ve immünhistokimyasal özellikleri meme karsinomu ve malign melanom metastazından ayırt edilmelerini sağladı.

Sonuç: Nevoid hücre toplulukları nadir görülen lezyonlar olmakla birlikte, günümüzde daha detaylı incelediğimiz lenf nodlarında rastlama olasılığının akılda tutulması, hatalı tanılardan kaçınmamızda büyük öneme sahiptir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]