SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 1, Page(s) 042-044    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
İnguinal lenf düğümünde anjiyomatöz hamartom: Olgu sunumu
Yurdanur SÜLLÜ1, Seda GÜN1, Nevzat DABAK2, Filiz KARAGÖZ1
1Department of Pathology, Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2Department of Orthopedics, Ondokuz Mayis University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
KEY WORDS : Anjiomyomatöz hamartom, inguinal, lenf düğümü

Anjiomyomatöz hamartom lenf düğümlerinin nadir görülen bir tümörüdür. Bu çalışmada, inguinal lenf düğümünde anjiomyomatöz hamartom saptanan bir olgu sunulmaktadır. Otuz üç yaşında kadın hastada eksizyonel biyopsi ile alınan sağ inguinal kitlenin, makroskopik olarak 4.5 cm çapında, yağ dokusu ile kaplı bir lenf düğümü olduğu saptandı. Mikroskopik incelemede, fibröz zeminde gelişigüzel yerleşmiş kalın duvarlı vasküler yapılar ve arada dağılmış düz kas hücrelerinin lenf düğümü parankiminin yerini alarak hilustan kortekse doğru uzandığı izlendi. Kortekste ince bir kortikal lenfoid doku mevcuttu. Zeminde dağılmış düz kas hücreleri yapılan immünhistokimyasal çalışmada aktin ile pozitif boyandı. Lenf düğümlerinin anjiomiyomatöz hamartomu çok nadir görülmekle birlikte, lenf nodlarının anjiomatöz malign tümörlerinin ayırıcı tanısında önemlidir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]