SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 1, Page(s) 091-094    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01004
Adrenal Bezde Hodgkin Lenfoma
Serdar BALCI, Sevgen ÖNDER, Gaye GÜLER TEZEL
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ANKARA, TÜRKİYE
2Department of Pathology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Hodgkin lenfoma, Adrenal bez neoplazmları

Adrenal bezde lenfoma tutulumu ve primer adrenal lenfomalar nadirdir. Hodgkin lenfomanın adrenal tutulumu ise literatürde ender olarak bildirilmiştir. Burada sunulan 69 yaşında daha önce şikayeti olmayan erkek hastanın tetkiklerinde sol sürrenal lojda kitle tespit edilmiş ve hasta sürrenal karsinom ön tanısıyla ameliyat edilmiştir. Histopatolojik inceleme sonucunda adrenal bezde nodüler sklerozan tipte Hodgkin lenfoma tespit edilmiştir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]