SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 130-135    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01009
İnvaziv Duktal Meme Karsinomlarında Fascin Ekspresyonu
Gülgün ERDOĞAN1, H. Elif PEŞTERELİ1, Taner ÇOLAL2, F. Şeyda KARAVELİ1, Mustafa AKAYDIN2
1Department of Pathology, Akdeniz University, Antalya , TURKEY
2Department of General Surgery, Akdeniz University, Antalya , TURKEY
KEY WORDS : Fascin, Meme karsinomları, Metastatik potansiyel

Amaç: Fascin, aktin bağlayıcı protein olup hücre iskeletinin düzenlenmesinde rol oynar. Hücre membranı çıkıntılarının oluşumu ve hücre motilitesinin sağlanmasında görevlidir. Çeşitli karsinom tiplerinde fascin ekspresyonu artar.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 16 lenf nodu negatif invaziv duktal karsinom,16 lenf nodu pozitif invaziv duktal karsinom ve bu gruptaki olguların metaztaz izlenen lenf nodülleri, 9 mikroinvaziv + yaygın insitu komponent içeren invaziv duktal karsinom olgularında immünohistokimyasal yöntemle monoklonal anti-fascin antikoru kullanılarak fascin ekspresyonu araştırıldı.

Bulgular: Fascin mikroinvaziv + yaygın insitu komponent içeren invaziv duktal karsinom olgularının 4'ünde (%44,4), lenf nodu negatif invaziv duktal karsinom olgularının 7'sinde (%43,7), lenf nodu pozitif invaziv duktal karsinom olgularının 13'ünde (%81) ve metastatik lenf nodlarının 10'unda (%62,5) pozitif bulundu. Bu gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlendi (p=0,044). Fascin immün reaktivitesi lenf nodu pozitif invaziv duktal karsinom olgularında lenf nodu negatif invaziv duktal karsinom olgularına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0,033). Lenf nodu pozitif invaziv duktal karsinom olguları ile bu grubun metastatik lenf nodlarındaki ekspresyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Yüksek fascin immünreaktivitesi izlenen tümörlerde daha sık lenfovasküler invazyon izlendi (p=0,002). İleri evre ve yüksek grade, yüksek fascin immünorektivitesi ile ilişkili bulundu (p=0,036, p=0,01). Fascin ekspresyonu ile tümör çapı, ER/ PR ve cerb-B2 ekspresyonu arasında anlamlı ilişki izlenmedi.

Sonuç: İnvaziv duktal karsinom olgularında fascin ekspresyonunu, invaziv fenotip ve metastatik potansiyel üzerindeki etkisini inceleyerek tümör progresyonundaki rolünü değerlendirdik. Bulgularımız fascin ekspresyonunun invaziv duktal karsinomların metastatik potansiyelinde rol oynadığını düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]