SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 2, Page(s) 165-167    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01017
Böbreğin Primer Malign Fibröz Histiyositomu: Olgu Sunumu
Nilay ŞEN TÜRK , Canan KELTEN , Nihal ÖZKALAY ÖZDEMİR, Ender DÜZCAN
Department of Pathology, Pamukkale University, Faculty of Medicine, DENİZLİ, TURKEY
KEY WORDS : Böbrek, Malign fibröz histiyositom, Tanı, Metastaz

Böbreğin primer malign fibröz histiyositomu oldukça nadir görülen bir tümördür. Radikal cerrahiye rağmen lokal rekürens riskinin yüksek olması nedeniyle prognozu genel olarak kötüdür. 43 yaşında bayan hastada sol böbrek yerleşimli bir primer renal malign fibröz histiyositom olgusunu sunduk.

Sol yan ağrısı yakınması ile gelen hastanın abdomenin ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografisinde 10x9x7 cm boyutlarında, lobüle kontürlü, iyi sınırlı renal kitle saptandı. Diğer böbrek ve renal fonksiyonlar normal idi. Bu kitlenin metastaz olabileceği düşünülerek yapılan taramada birincil tümör odağı bulunamadı. Ancak, karaciğerde bir odakta metastaz ile uyumlu kitle saptandı. Hastaya sol radikal nefrektomi uygulandı. Materyalin makroskopik incelemesinde renal parankim, perirenal yağ doku ve adrenal dokusunu infiltre eden 12x11x8 cm boyutlarında solid, sarı-beyaz renkte, kısmen nekrotik tümör dokusu izlendi. Mikroskopik olarak tümör, yaygın şekilde nekrotik idi, fasiküler ve storiform yapılar oluşturmuş, pleomorfik, iğsi ve poligonal hücrelerden oluşmaktaydı. 10 büyük büyütme alanında 12 mitoz saptandı. İmmünohistokimyasal boyamada vimentin ve CD68 ile pozitif boyanma görülürken pansitokeratin, düz kas aktin, S-100, HMB-45 ve desmin antikoru ile negatif boyanma görüldü. Mikroskopik ve immünohistokimyasal bulgular ile olguya “malign fibröz histiyositom, pleomorfik tip” tanısı konuldu. Nefrektomiden üç yıl sonra hastada multipl bilateral akciğer metastazları ortaya çıktı.

Primer renal malign fibröz histiyositom diğer yaygın renal kitle yapan hastalıklardan klinik ve radyolojik olarak ayırt edilemediği için histopatolojik inceleme gereklidir. Prognoz, olguların yarısından fazlasında rekürrens görülmesi nedeniyle kötüdür ve 5 yıllık yaşam oranı sadece %14'tür.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]