SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 189-195    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01023
D2-40 ve Podoplanin'in Mezotelyomaların Akciğerin Primer Adenokarsinomları ve Plevranın Metastatik Karsinomlarından Ayrımındaki Rolü
Seda GÜN1, Bedri KANDEMİR2, Mehmet KEFELİ2, Levent YILDIZ2, Sancar BARIŞ2, Filiz KARAGÖZ2
1Department of Pathology, Samsun Mehmet Aydın Education and Research Hospital, SAMSUN, TURKEY
2Department of Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
KEY WORDS : Mezotelyoma, Akciğer neoplazmları, Adenokarsinom, Metastaz, D2-40, Podoplanin, MOC-31

Amaç: En son pozitif mezotelyal belirleyici olarak tanımlanan podoplanin ve D2-40'ın malign mezotelyoma ile primer akciğer adenokarsinomu ve plevraya metastaz yapan adenokarsinomların ayırımında taşıdığı değeri araştırmak.

Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda 1988-2008 yılları arasında malign mezotelyoma tanısı almış 11 olgu ve buna eş sayıda primer akciğer adenokarsinomu, bronkioloalveoler karsinom, plevranın metastatik karsinomları ve mezotelyal proliferasyon tanısı almış toplam 55 olguya D2-40, podoplanin, kalretinin, sitokeratin 5/6, karsinoembriyonik antijen, epitelyal spesifik antijen (MOC- 31) ile immünhistokimyasal çalışma yapıldı. Boyanma yaygınlığı 1+ ile 4+ arasında derecelendirildi.

Bulgular: D2-40 ile 11 mezotelyoma olgusunun 7'si (%63,6), mezotelyal proliferasyon olgusunun 10'u (%90,9) pozitif boyanırken primer akciğer adenokarsinomu, bronkioloalveoler karsinom ve plevranın metastatik karsinomu olgularında pozitiflik görülmedi. Podoplanin ile mezotelyoma olgularının 9'u (%81,8), mezotelyal proliferasyon olgularının 10'u (%90,9) pozitif boyanırken diğer gruplarda pozitiflik görülmedi. Primer akciğer adenokarsinomlarının sekizi (%72.7), bronkioloalveoler karsinomların yedisi (%63.6), plevranın metastatik karsinomlarının sekizi (%72.7), MOC-31 ile reaksiyon verirken, mezotelyoma olgularının sadece birinde pozitif boyanma görüldü; mezotelyal proliferasyon olgularının hiçbirinde reaksiyon izlenmedi. Mezotelyoma için podoplanin, D2-40 ve kalretinin ve sitokeratin 5/6'nın özgüllükleri %100 bulundu. Duyarlılıkları ise sırasıyla %,81,8, %63,6, %81,8, %54,5 idi. Mezotelyoma için en yüksek yani % 100 duyarlılık, D2-40, podoplanin ve kalretinin kombinasyonu kullanıldığında saptandı.

Sonuç: D2-40 ve Podoplanin'in malign mezotelyoma ile primer akciğer adenokarsinomları, bronkioloalveoler karsinom ve plevranın metastatik karsinomlarının ayırımında etkin olduğu, ancak kesin sonuçlar vermediği; bu nedenle bu belirleyicilerin de içinde yer aldığı pozitif ve negatif mezotelyal belirleyiciler ile bir panel oluşturulmasının daha doğru sonuçlara ulaştırabileceği kanısına varıldı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]