SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2010, Volume 26, Number 3, Page(s) 200-208    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01025
Atipik Adenomatöz Hiperplazi ve Düşük Dereceli Prostatik Adenokarsinomların Sitolojik Özelliklerindeki Farklılıklar
Ahmet MİDİ1, Tülay TECİMER2, Süheyla BOZKURT2, Naziye ÖZKAN2
1Department of Pathology, Maltepe University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Marmara University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Prostat, Hiperplazi, Adenokarsinom

Amaç: Bu çalışmada, atipik adenomatöz hiperplazi'nin histolojik özelliklerinin gözden geçirilmesi ve prostatik adenokarsinom Gleason grade 1 ve 2'den ayırt edebilecek parametrelerin ortaya konması amaçlanmıştır. Sitolojik özellikleri ile ilişkili 14 parametre incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Yüz beş radikal prostatektomi materyalinde 11 atipik adenomatöz hiperplazi (22 odak) ve 15 prostatik adenokarsinom Gleason grade 1 ve 2 (22 odak) tespit edilmiştir. Bazal hücrelere özgü keratin (34βE12) uygulanmış ve prostatik adenokarsinom Gleason grade 1 ve 2 lezyonların bazal hücre içermemesi esas alınarak lezyonlar atipik adenomatöz hiperplazi ve prostatik adenokarsinom Gleason grade 1 ve 2 olarak gruplandırılmıştır.

Bulgular: İki lezyon arasında, en büyük nükleus çap ortalaması nükleus yerleşimi, 1-2 μm nükleol, >2 μm nükleol, multipl nükleollu nükleus özellikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. İncelenen diğer parametreler olan nükleer membran düzensizliği, nükleus çap ortalaması, kromatin paterni, piknotik nükleus, nükleer pleomorfizm, <1 μm nükleol, nükleoler marginasyon (nükleer membrana değen nükleol varlığı), sekretuar hücre nükleus/ sitoplazma oranı, sekretuar hücre sitoplazmik görünümü her iki lezyonda benzer özellik göstermiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, histomorfolojik özelliklerin birlikte değerlendirilmesinin, atipik adenomatöz hiperplazi ve prostatik adenokarsinom Gleason grade 1 ve 2 lezyonların ayırıcı tanısında önemli olduğu sonucuna varılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]