SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 1, Page(s) 080-083    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2010.01051
Testisin Nadir bir Neoplazmı: Kapiller Hemanjiyom
Sevdegül MUNGAN1, Havvanur TURGUTALP1, Şafak ERSÖZ1, Ferda KESKİN1, Ömer KUTLU2
1Department of Pathology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
2Department of Urology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
KEY WORDS : Testiküler neoplazmlar, Hemanjiyom, Vasküler neoplazmlar

İntratestiküler vasküler neoplazmlar oldukça nadir tümörlerdir ve en sık çocuklar ve genç erişkinlerde saptanırlar. Biz bir testiküler kapiller hemanjiyom olgusunu testis hemanjiyomları üzerine ilgi çekerek, testisin invaziv cerrahisini önlemek amacıyla literatüre sunduk.

18 yaşında testiküler kitlesi olan erkek hastada, skrotal ultrason ile sağ testiste varikosel ve sağ epididimde 6 mm çaplı basit kist tespit edilmiştir. Ayrıca sol testiste 75 mm çaplı solid, hipoekoik alan mevcuttur. Laboratuvar bulguları; tümör markerları ve serum α- fetoprotein, ß-human koryonik gonadotropin seviyeleri normaldir. Hastaya sol orşiyektomi yapılmış ve patolojik tanısı kapiller hemanjiyom olarak rapor edilmiştir.

Testisin bağ doku, damar ve kas dokularından köken alan neoplazmları oldukça nadirdir. Ancak damar kökenli intratestiküler tümörleri çok daha nadirdir. Literatürde sunulmuş sadece 21 olgu bulunmaktadır. Neoplazmın prognozu operasyonda belirleyici bir faktör olduğu için bu nadir antite gerek cerrah gerekse patolog tarafından akılda tutulması gereken bir durumdur. Testisin kapiller hemanjiyomu klinik ve radyolojik olarak (ultrasonografik ve manyetik rezonans görüntüleme) malign tümörlerine benzer. Operasyon öncesinde hemanjiyom ile seminom ayırımının radyolojik olarak yapılması mümkün olmamasına karşın operasyon sırasında yapılacak frozen çalışma ile ayırıcı tanı yapılabilir. Doppler ultrason ile tümörün belirgin vasküler proliferasyonu saptanır ise frozen çalışma yapılmalıdır. Bu tümörün benign yapısından dolayı intraoperatif frozen çalışma yapıldığı takdirde tümör enükleasyonu ile testisi korumak mümkün olacaktır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]