SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 127-133    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01060
Plevra-Pulmoner Soliter Fibröz Tümörlerin Histopatolojik Görünümlerinin CD44 ve Mmp-2 Ekspresyonu ile Birlikteliği
Funda DEMİRAĞ1, Ebru ÇAKIR1, Sibel ALPAR2, İrfan TAŞTEPE3, Sadi KAYA3
1Department of Pathology, M.H. Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of Chest Diseases, M.H. Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Chest Surgery, M.H. Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Soliter fibröz tümör, Histopatoloji, CD44, MMP-2

Amaç: Yakın zamanda yapılan araştırmalar, tümör hücre adezyon molekülleri CD44 ve matriks metalloproteinazın (MMP-2) pek çok tümörde kuvvetle eksprese olduğunu ve tümörün invazyonu ve metastazı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Soliter fibröz tümörler (SFT) iyi prognozlu olmakla birlikte, küçük bir kısmı malign tümör gibi davranır. Bu çalışmanın amacı, CD44 ve MMP-2 ekspresyonu ile histopatolojik parametrelerin ilişkisini analiz etmektir.

Gereç ve Yöntem: Soliter fibröz tümörlü 10 hastanın hematoksilen-eozin boyalı kesitleri, histopatolojik parametreleri değerlendirmek için tekrar incelendi. CD44 ve MMP-2 immün boyamaları fare monoklonal antikorları ile streptavidin-biotin yöntemi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Olgularımız yaş ortalaması 54,5 olan 3 erkek ve 7 kadından oluşmaktadır. Üç hastanın asbest maruziyeti öyküsü vardır. Tam rezeksiyon 2 malign (multipl kitleli) ve 8 benign SFT'de yapıldı. İntrapulmoner yerleşimli olan bir tümör pnömonektomi ile tedavi edildi. SFT 3 olguda sağ, 7 olguda ise sol hemitorakstan köken almaktaydı. Tümör çapı 5-27 cm arasında değişmekteydi. Bütün olgular güçlü CD44 eksprese etmekteydi. Bununla beraber yanlıca 2 malign SFT ve intrapulmoner SFT fokal MMP-2 eksprese etmekteydi.

Sonuç: MMP-2 pozitifliği 2 malign olguda gözlenmesine rağmen, CD44 pozitifliği ile soliter fibröz tümördeki malignite kriterleri arasında ilişki saptanmamıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]