SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 2, Page(s) 144-148    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01063
Servikal Sitolojide Skuamöz Hücre Anormallikleri Saptanan Olgularda Histopatolojik Korelasyon
Remzi ABALI1, Besim Haluk BACANAKGİL2, Serdar ÇELİK2, Özlem ARAS2, Pelin KOCA2, Birtan BORAN2, Nevra DURSUN3
1Department of Obstetrics and Gynaecology Namık Kemal University, Faculty of Medicine, TEKİRDAĞ, TURKEY
2Department of Obstetrics and Gynaecology, M.H. İstanbul Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
3Department of Pathology, M.H. İstanbul Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Sitoloji, Servikal yayma, Papanicolaou testi, Patoloji

Amaç: Servikal sitolojide skuamöz hücre anormallikleri saptanan olguların servikal biyopsi sonuçları ile korelasyonunu araştırmak.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2005-2008 yılları arasında incelenen servikovaginal yayma sonuçları geriye dönük olarak incelendi. Skuamöz hücre anormallikleri saptanan ve kolposkopik muayene ile servikal biyopsi uygulanan 374 olgu değerlendirmeye alındı.

Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 45,15±10,78 olarak bulundu. Sitopatolojik inceleme sonuçlarında 256 (%68,4) ASC-US, 21 (%5,6) ASC-H, 31 (%8,2) LSIL, 48 (%12,8) HSIL, 18 (%4,8) invaziv karsinom saptanmıştı. Bu olguların histopatolojik incelemeleri sonucunda 213 olgu (%57) nonneoplastik, 85 (%22,7) CIN I, 14 (%3,7) CIN II, 34(%9,0) CIN III, 28 (%7,5) invaziv skuamöz hücreli karsinom tanısı aldı. Skuamöz hücre anormalliklerinin tamamı dahil edildiğinde yayma testinin CIN I ve daha yüksek dereceli lezyonlar için duyarlılığı %56,95, yanlış pozitifliği %43,04 bulundu. ASC-US ve ASC-H dışlandığında ise yayma testinin duyarlılığı %77,31, yanlış pozitifliğini %22,68 saptadık. Sito-histopatoloji korelasyonu değerlendirildiğinde, pozitif öngörüsel değer en fazla invaziv karsinomda (%100), sonra sırası ile HSIL (%62) ve LSIL ‘de (%38) saptandı.

Sonuç: Servikal lezyonların derecesi arttıkça sitoloji-histoloji uyumu artmaktadır. Daha ciddi lezyonlar için servikal yayma testinin duyarlılığının yüksek olması etkin bir tarama testi olduğunu göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]