SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 210-214    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01077
Multikistik Displastik Böbrek: Dört Yıllık İnceleme
Berna AYTAÇ1, İbrahim ŞEHİTOĞLU1, Hakan VURUSKAN2
1Department of Pathology Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
2Department of Urology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Multikistik displastik böbrek, Multikistik renal displazi

Amaç: Multikistik displastik böbrek yenidoğan ve çocuklarda sık olarak görülen bir gelişim anomalisidir. Vezikoüreteral reflü, üreteropelvik ve üreterovezikal bileşke obstrüksiyonu gibi diğer anomaliler multikistik displastik böbreğe eşlik edebilir. Bu makalede amacımız multikistik displastik böbrekli hastaların patogenezini, tanısını, ilişkili olduğu üriner sistem anomalilerini ve klinik sonuçlarını literatür bilgileri ışığında tekrar gözden geçirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2005- Aralık 2009 tarihleri arasında, geriye dönük olarak tek taraflı multikistik displastik böbreğe sahip 20 çocuk değerlendirildi. Ortalama takip süreleri 35 ± 8,7 aydı. Multikistik displastik böbrekli tüm çocuklara nefrektomi yapılmıştı. Hastaların özellikleri, patolojik bulguları, eşlik eden üriner sistem anomalileri ve klinik sonuçları gözden geçirildi.

Bulgular: Abdominal ultrasonografi, voiding sistoüretrografi ve renal sintigrafi yoluyla diğer böbrekte, 3 çocukta (%15) vezikoüreteral reflü, 3 çocukta (%15) üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu ve 1 çocukta (%5) çift sistem saptandı. Takipler sırasında tüm çocuklarda kan basıncı, serum üre, kreatinin değerleri ve idrar analizi normal sınırlarda bulundu.

Sonuç: Multikistik displastik böbrekli çocuklarda konservatif tedavi yaklaşımı savunulmaktadır. Ancak hipertansiyon riski, kitle etkisi, malign değişim potansiyeli ve tekrarlanan ultrasonografi maliyeti göz önüne alındığında cerrahi tedavi diğer bir tedavi seçeneği de olabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]