SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2011, Volume 27, Number 3, Page(s) 249-253    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2011.01083
Memenin Hızla Büyüyen Nodüler Psödoanjiyomatöz Stromal Hiperplazisi: Olgu Sunumu
Nuket ELİYATKIN1, Başak KARASU1, Elif SELEK1, Yavuz KEÇECİ2, Hakan POSTACI1
1S.B. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İZMİR, TÜRKİYE
2S.B. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
KEY WORDS : Meme, Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi, İmmünhistokimya

Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi, meme stromasının benign proliferatif bir lezyonu olup nadiren lokalize bir kitle şeklinde görülür. Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi, kapiller benzeri boşluklar içeren meme stromasının yoğun, kollajenöz proliferasyonu ile karakterizedir. Radyolojik incelemede fibroadenom ya da histolojik incelemede düşük dereceli anjiyosarkom olarak yanlış tanı alabilir. Bu lezyonun asıl önemi, anjiyosarkomdan ayırt edilmesidir.

Sunulan olgu hızla büyüyen meme tümörü nedeniyle başvuran 40 yaşında kadın hastadır. Fizik muayenede sağ memede elastik-sert kıvamda, iyi sınırlı, hareketli ve ağrısız bir kitle saptandı. Mammografide, sağ memede 6,7x3,7 cm boyutlarında, lobule, iyi sınırlı kitle izlendi, kalsifikasyon görülmedi. Ultrasonografi'de 7,4x6x3,2 cm boyutlarında iyi sınırlı ve kist içermeyen homojenöz kitle izlendi. Bu bulgulara dayanarak, fibroadenom ön tanısı konmuş ve kitlenin hızlı büyüme öyküsü nedeniyle tümör eksizyonu yapılmıştır. Eksize edilen tümör iyi sınırlıydı ve düzgün dış yüzeye sahipti. Histolojik inceleme tümörün belirgin artmış fibröz stroma ve saçılmış epitelial komponentlerden (duktusların kistik dilatasyonu, kör duktus adenozis) oluştuğunu gösterdi. Fibröz stroma çok sayıda anastomoz yapan yarık-benzeri boşluklar içermekteydi. Boşlukların sınırlarını aralıklı olarak döşeyen izole iğsi hücreler, endotel hücrelerine benzer görünümdeydi. İmmünohistokimyasal boyama, iğsi hücrelerin CD34 pozitif ve Faktör-VIII negatif olduğunu gösterdi. Lezyon, nodüler psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi olarak değerlendirildi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]