SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 031-037    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01094
Çocukluk Çağı Benign Meme Lezyonlarında CD117 ve CD34 Boyanma Paternleri
Ayper KAÇAR1, İrem PAKER2, Fatih AKBIYIK3, Ata Türker ARIKÖK2, Ervin MAMBET3
1Department of Pediatric Pathology, Ankara Children’s Hematology and Oncology Hospital, ANKARA, TURKEY
2Department of 2nd Pathology, Ankara Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, ANKARA, TURKEY
3Department of Pediatric Surgery, Ankara Children’s Hematology and Oncology Hospital, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Adolesan, Çocuk, Meme, CD117 antijeni, CD34 antijeni

Amaç: CD117 ve CD34’ün yetişkin meme lezyonlarında kanser progresyonunda rolü olduğu bilinmektedir. Bu çalışma nadir görülen pediatrik meme lezyonlarına ait geriye dönük bir dokümantasyon oluşturma ve bu belirteçlerin çocukluk çağı benign lezyonlarındaki ekspresyonlarını gözlemlemek ve erişkin lezyonlarında bilinen paternlerle karşılaştırma yapabilmek üzere kurgulanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İki merkeze ait 2005-2010 dönemi patoloji arşivi taranarak 9 fibroadenoma, 2 tübüler adenoma, 1 meme hamartomu, 2 jinekomasti, 1 benign fillodes tümör olgusu çalışmaya alınmıştır.

Bulgular: CD117 fibroadenoma/tübüler adenoma grubundaki tüm olgularda epitelyal pozitivite göstermiş ve 1 meme hamartomu, 2 jinekomasti ve 1 benign fillodes tümör olgusunda fokal olarak pozitif bulunmuştur. Toplam 8 olguda stromal CD117 ekspresyonu gözlenmiştir. Benign fillodes tümör olgusu dışında bütün olgular CD34 ile kuvvetli ve yaygın stromal pozitivite göstermiştir. Bu olguda tümör dışı alanlarda kuvvetli pozitivite mevcutken, tümörde CD34 ekspresyonu gözlenmemiştir. Ayrıca iki jinekomasti olgusunda ve benign fillodes tümör olgusunun peritumöral stromasında pseudoanjiyomatöz stromal hiperplazi izlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, çocukluk çağının en sık gözlenen meme lezyonunun fibroadenom olduğu gözlendi. CD117 ve CD34 ekspresyon paternleri açısından selüler ve klasik fibroadenomlar arasında fark saptanmadı. Diğer taraftan adenomatöz lezyonlar ile jinekomasti ve benign fillodes tümörün farklı CD117 ve CD34 boyanma paternleri göstermesi, bu tümörlerin patogenezinde farklı mekanizmaların rol alabileceğini düşündürmüştür.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]