SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 1, Page(s) 061-066    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01099
Kolorektal Karsinomlarda Tümör Tomurcuklanması
Sevda SERT BEKTAŞ , Gülsün İNAN MAMAK, İbrahim Metin ÇİRİŞ, Kemal Kürşat BOZKURT, Nilgün KAPUCUOĞLU
Department of Pathology, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA, TURKEY
KEY WORDS : Kolorektal tümörler, Neoplazi invazyonu, Lenf nodları, Metastaz

Amaç: Kolorektal karsinomlarda tümör tomurcuklanması, invaziv tümör komşuluğundaki stromada bulunan izole tümör hücreleri ya da küçük tümöral hücre kümeleri olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada kolorektal karsinomlarda invaziv tümör komşuluğundaki stromada bulunan tümör tomurcuklanması yoğunluğunun patolojik özelliklerle ilişkisi araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak, kolorektal karsinomlu 73 olguya ait hematoksilen-eozin boyalı preparatlar tümör tomurcuklanması varlığı ve yoğunluğunun tespit edilmesi amacıyla 2 gözlemci tarafından değerlendirilmiştir. Preparatlar tekrar değerlendirildikten sonra tümör tomurcuklanmaları, en yoğun oldukları alan tespit edilerek x200 büyütme alanında sayılmıştır. Olgular, tümör tomurcuklanması yoğunluğu 10'dan az olanlar düşük dereceli, 10 ve üzeri olanlar yüksek dereceli olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Bu grupların tümörün invazyon derinliği, histolojik derecesi, lenf nodu tutulumu ve vasküler invazyon gibi patolojik özelliklerle ilişkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Kolorektal karsinomlu 73 olgunun 33'ünde (%45,2) düşük, 40'ında (%54,8) yüksek dereceli tümör tomurcuklanması yoğunluğu tespit edilmiştir. Yüksek dereceli tümör tomurcuklanması yoğunluğu ile histolojik derece (p=0.042), lenf nodu tutulumu (p=0,0001) ve vasküler invazyon (p=0,0034) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Yüksek dereceli tümör tomurcuklanması yoğunluğu kolorektal karsinomlarda agresif fenotipik özelliklerle ilişkilidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]