SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 110-118    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01109
Kolorektal Adenokarsinomlarda Stromal Mast Hücre Sayısı, Mikrodamar Yoğunluğu ve C-erbB-2 Boyanmasının Sağkalım ve Prognostik Faktörler ile İlişkisi
Bahar ELEZOĞLU1, Şahsine TOLUNAY2
1Department of Pathology, M.H. Ağrı State Hospital, AĞRI, TURKEY
2Department of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Prognoz, Kolorektal karsinom, Mast hücreleri, İnsan, ERBB2 proteini

Amaç: Kolorektal adenokarsinomlar kolorektal karsinomların %98'ini oluşturmakta ve tüm karsinomlardan ölüm sebepleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Sık karşılaşıldığı ve insan sağlığı açısından en önemli tümörlerden biri olduğu için prognozu belirlemede bilinen faktörlerin yanı sıra yeni yardımcı yöntemlerin belirlenmesine ihtiyaç vardır.

Gereç ve Yöntem: 01.01.2005 - 31.12.2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda kolorektal adenokarsinom tanısı almış 204 olgu çalışma kapsamına alındı. Olgulara ait bloklardan elde edilen kesitlere immünohistokimyasal olarak Faktör VIII, c-erbB-2 ve histokimyasal olarak toluidin blue boyamaları uygulandı. Mast hücre sayısının, mikrodamar yoğunluğunun, c-erbB-2 boyanma paterninin sağkalım ile ve bilinen diğer prognostik faktörler ile ilişkisi değerlendirildi.

Bulgular: Olguların takip süreleri 4-60 ay arasında değişmekte idi. Olguların 111'i hayatta iken 65'i hayatını kaybetmişti. Ortalama mast hücre sayısı 8,00 (1-21), ortalama mikrodamar yoğunluğu 10,00 (2-21) idi. Mast hücre sayısı 10'un altında olan olguların 5 yıllık sağkalım oranı % 48,3 olup 10 ve üzerinde olan olguların 5 yıllık sağkalım oranı %57,9'du. Mikrodamar yoğunluğu 10 ve üzerinde olan olguların 5 yıllık sağkalım oranı %58,2 olup 10'un altında olan olguların 5 yıllık sağkalım oranı % 45,9 idi. C-erbB-2 sitoplazmik boyanma gösteren olguların 5 yıllık sağkalım oranı %53,9, membranöz boyanma gösteren olguların 5 yıllık sağkalım oranı %48,2 idi.

Sonuç: Derece arttıkça mast hücre sayısı artmakta ve mast hücre sayısı arttıkça sağkalım azalmaktadır. Evre ve derece arttıkça c-erbB-2 boyanma oranı artmaktadır. Mast hücre sayısı artışına mikrodamar yoğunluğu artışı eşlik etmektedir. Mast hücre sayısı, mikrodamar yoğunluğu ve c-erbB-2'nin kolorektal karsinomlarda prognostik etkisinin olmadığı saptanmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]