SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 134-141    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01112
Metaplastik Meme Karsinomları ve Bazal Benzeri Fenotip ile İlişkisi
Aslı ÇAKIR, İpek Işık GÖNÜL, Ömer ULUOĞLU
Department of Pathology, Gazi University, Faculty of Medicine, ANKARA, TURKEY
KEY WORDS : Meme, Karsinom, Metaplazi

Amaç: Metaplastik karsinom memenin nadir görülen yüksek dereceli tümörüdür. Epitelyal ve mikst (epitelyal+mezenkimal) tiplerden oluşur. Hormon reseptör ekspresyonu düşüktür. Çalışmalar, metaplastik karsinomların genetik olarak bazal-benzeri profile sahip olabileceğini belirtmektedir. Bu çalışmanın amacı, 11 metaplastik karsinom olgusunun klinikopatolojik özelliklerini araştırmak ve bazal-benzeri meme karsinomları ile benzerliklerini, morfolojik ve immünhistokimyasal profillerine bakarak, değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: On bir metaplastik karsinom olgusunun, ışık mikroskopik morfolojik özellikleri değerlendirildi. Primer tümöre ait kesitlerde, immünhistokimyasal olarak sitokeratin 5/6, sitokeratin 14 ve epidermal büyüme faktör reseptör ekspresyonları ile hormonal durumları incelendi.

Bulgular: Olguların dördü kondroid metaplazi gösteren karsinom, üçü adenoskuamöz karsinom, ikisi skuamöz hücreli karsinom ve ikisi karsinosarkom idi. Ortalama hasta yaşı 53, ortalama tümör çapı 5,1 cm idi. Tüm olgularda, tümörün nükleer derecesi ve histolojik derecesi 3 idi. 10 büyük büyütme alanındaki ortalama mitoz sayısı 31 olarak saptandı. Dört olguda santral skar, beş olguda santral nekroz ve yedi olguda coğrafik nekroz izlendi. Altı olguda tümör iter tarzda büyüme gösteriyordu. Beş olguda karsinoma in situ saptanmadı. Lenf bezleri değerlendirilen 10 hastanın 7'sinde aksiller metastatik lenf bezi bulundu. İmmünhistokimyasal boyama yapılabilen 10 olgunun 7'si üçlü negatifti (östrojen reseptörü-, progesteron reseptörü-, HER2-) ve 6'sında bazal-benzeri immünfenotip ile uyumlu olarak sitokeratin 5/6 ve/veya epidermal büyüme faktör reseptörü pozitif idi. Sitokeratin 14, yedi olguda pozitif saptandı.

Sonuç: Metaplastik karsinomlar, büyük çaplı, belirgin nükleer pleomorfizm ve sık mitoz içeren yüksek dereceli tümörlerdir. Hormon reseptörleri ile HER2 ekspresyonları nadir görülür ve genellikle bazal-benzeri immünfenotip gösterirler.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]