SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 2, Page(s) 100-103    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Alışılmış bir lenfomanın alışılmışın dışında prezentasyonu: Olgu sunumu
Prostatta küçük lenfositik lenfoma/kronik lenfositik lösemi tutulumu
Mine G. GÜLLÜOĞLU, Işın KILIÇASLAN, Öner DOĞAN, Veli UYSAL
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
KEY WORDS : Prostat, lenfoma, lösemi, ayırıcı tanı

Üriner sistem obstrüksiyonu semptomları ve yüksek serum prostat spesifik antijen seviyesi ile kliniğe başvuran 74 yaşında bir hastada, prostat iğne biyopsilerinin mikroskopik incelemesinde CD20 ve %30 oranında CD5 immünreaktivitesi gösteren, CD3, CD10, CD43 ve Tdt negatif küçük lenfosit benzeri hücrelerden oluşan diffüz infiltrasyon izlendi. Hematoloji kliniğine sevkedilen hastada yapılan ileri incelemelerde periferik kanda lenfositoz ve yaygın lenfadenopatiler saptandı. Kemik iliği trefin biyopsisinde, prostat biyopsilerinde saptanan infiltratif hücreler ile aynı morfolojik ve immünhistokimyasal özelliklere sahip küçük lenfositik lenfoid hücrelerden oluşan diffüz infiltrasyon mevcuttu. Bu bulgular ile prostat tutulumu yapan küçük lenfositik lenfoma / kronik lenfositik lösemi tanısı kondu.

Bu olgu sunumunda, küçük lenfositik lenfoma / kronik lenfositik löseminin prostat tutulumunun genel özellikleri üzerinde duralmakta ve prostatın bu tip lezyonlarının ayırıcı tanısında dikkate alınması gereken önemli noktalar irdelenmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]