SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 154-161    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01115
Hatay Yöresinde Fetal Otopsi Bulgularının Değerlendirilmesi: 274 Olgu
Sibel HAKVERDİ1, İsmail GÜZELMANSUR2, Arif GÜNGÖREN3, Serhat TOPRAK1, Mehmet YALDIZ1, Ali Ulvi HAKVERDİ2
1Department of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Antakya/HATAY, TURKEY
2Department of Radiology, Antakya Mozayik Obstetric and Pediatric Hospital, Antakya/HATAY, TURKEY
3Department of Obstetrics and Gynecology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Antakya/HATAY, TURKEY
KEY WORDS : Otopsi, Fetal hastalıklar, Prenatal tanı, Hatay

Amaç: Bölgemizdeki fetal anomali insidansını belirlemek, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki istatistiksel verileri karşılaştırmak, fetal otopsi aracılığı ile prenatal tanının doğruluğunu belirlemek.

Gereç ve Yöntem: 2005-2010 yılları arasında anormal prenatal bulgular veya intrauterin ölüm nedeni ile sonlandırılmış 274 olgu çalışmaya alındı. Fetuslar postmortem değerlendirildi. Dış vücut ölçümleri alındı, röntgen, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi ve fotoğrafları çekildi. Otopsi organların histolojik incelemesi yapılarak tamamlandı.

Bulgular: Toplam 274 olguya otopsi yapıldı. 160 olguda (%58,39) fetal anomali saptandı. Santral sinir sistemi anomalileri en sık yapısal defektti (79 olgu, %49,38). Bunu kas iskelet sistemi anomalileri izledi (36 olgu, %22,50). Çoklu sistem tutulumunda santral sinir sistemi anomalilerine bilateral adrenal agenezi ve kas iskelet sistemi anomalilerine de üriner sistem defektleri eşlik etmekteydi. Toplam 43 olguda (%26,88) otopsi sonucunda ek anomali saptandı.

Sonuç: Fetal otopsi çok önemli bir işlemdir ve genel prenatal değerlendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu yöntemle elde edilen yeni bulgular ebeveynlere gelecek gebeliklerdeki muhtemel riskler için çok önemli bilgiler verebilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]