SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 162-164    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01116
Anjiomiksom: Her Zaman Miksoid, Bazen Agresif
Gülden DİNİZ1, Günyüz TEMİR2, Ragıp ORTAÇ1
1Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
2Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE

1Department of Pathology, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İZMİR, TURKEY
2Department of Children’s Surgery, Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, İZMİR, TURKEY

KEY WORDS : Anjiomiksoma, Süperfisyel, Ayırıcı tanı

Anjiomiksom; belirgin miksoid matriks ve çok sayıda ince duvarlı kan damarının varlığıyla karakterize, farklı bir yumuşak doku tümörüdür. Bu tümör gövde, baş- boyun, ekstremiteler ve genital bölgede gelişme eğilimindedir. Benign bir tümör olup, total eksizyon tedavi edicidir. Agresif anjiomiksom dışında rekürrens nadirdir.

On iki yaşında kız çocuğu, sol gluteusda 10 yıldır var olan, 4.5x4x3 cm boyutlarında subkutanöz kitle ile başvurdu. Tümör kapsüllüydü. Retiküler dermis ve subkutan dokuda yerleşmiş tümör, müsinöz stroma ve stellat hücrelerden oluşuyordu. İnce duvarlı kan damarları baskındı. İmmünhistokimyasal olarak tümör hücreleri vimentin ile işaretlenmiştir. Östrojen reseptörü, CD34, düz kas aktini, S-100 protein ve desmin ile immün reaktivite saptanmamıştır.

Bu sununun amacı, göreceli olarak nadir görülen tipik bir izole yüzeyel anjiomiksom olgusunu sunmak ve bu antitenin agresif anjiomiksomdan ayırıcı tanısını irdelemektir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]