SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 168-171    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01118
Skrotumun Anjiomiyofibroblastom Benzeri Tümörü: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Berna AYTAÇ1, Ulviye YALÇINKAYA1, Hakan VURUŞKAN2
1Department of Pathology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
2Department of Urology, Uludağ University, Faculty of Medicine, BURSA, TURKEY
KEY WORDS : Anjiomiyofibroblastoma benzeri tümör, İnguinal kanal, Erkek

Anjiomiyofibroblastoma benzeri tümör, erkeklerin nadir görülen mezenkimal tümörüdür. Sıklıkla yaşamın beş ile sekizinci dekatları arasında oluşur ve başlıca inguinoskrotal bölgeyi tutar. Perivasküler stem hücrelerinden gelişir, lipoid ve miyofibroblastik farklılaşma kapasitesine sahiptir. Histopatolojik olarak bu tümörler kadın anjiomiyofibroblastomasını taklit eder ancak iki lezyon arasında morfolojik ve immünohistokimyasal olarak farklılıklar mevcuttur. Yazımızda 40 yaşında erkek hastada skrotal bölgeden kaynaklanan anjiomiyofibroblastoma benzeri tümör olgusu sunulmuştur.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]