SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 2, Page(s) 184-188    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01123
Sıradışı Bir Pnömokonyozis Olgusunun Klinik, Histopatolojik ve Mineralojik Analiz Bulguları
Mehmet KEFELİ1, İlkser AKPOLAT1, Handan ZEREN3, Atilla Güven ATICI2, Pascal DUMORTIER4, Koichi HONMA5, Bilge CAN1
1Department of Pathology, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
2Department of Chest Diseases, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, SAMSUN, TURKEY
3Department of Pathology, Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
4Department of Chest , Université Libre de Bruxelles, Erasme Hospital, Laboratory of Mineralogy, BRUSSELS, BELGİUM,
5Department of Pathology, Dokkyo Medical School, TOKYO, JAPAN
KEY WORDS : Pnömokonyoz, Silikoz, Tozlar, Antimon

Uzun zamandır devam eden ve son aylarda şiddetlenen dispne yakınması bulunan 43 yaşında erkek hasta sunulmaktadır.

Hasta üç yıldır antimon madeninde çalışmaktaydı. Radyolojik olarak her iki akciğer parankiminde diffüz retikülonodüler opasiteler mevcuttu. Açık akciğer biyopsisinin histopatolojik incelemesinde alveolar boşlukların içerisinde pigment içeren makrofajlar ve Human Surfactant Apoprotein A ile immünreaktif amorf proteinöz materyal birikimi izlendi. Beraberinde bronkovasküler bandlar boyunca aynı nitelikteki makrofajların belirgin infiltrasyonu ve hafif derecede interstisyel fibrozis de mevcuttu. Ancak silikotik nodül veya mikst “dust” fibrozisi izlenmedi. Olgunun üç yıldır antimon madeninde çalışıyor olması ve doku mineralojik analizinde %86 oranında silika da saptanması nedeniyle olguya sıra dışı histopatolojik özellikleri olan silikoproteinozis tanısı konuldu.

Diğer interstisyel akciğer hastalıkları ile karışabilen pnömokonyoz, nadir bir akciğer hastalığıdır. Bu nadir olgunun klinik, radyolojik ve sıra dışı histopatolojik özellikleri sunulmakta ve özellikle mikst “dust” pnömokonyoz olmak üzere ayırıcı tanısı tartışılmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]