SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2012, Volume 28, Number 3, Page(s) 245-250    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2012.01131
Memenin Fillodes Tümörlerinde Benign/Malign Ayrımında Önemli Olan Morfolojik Parametreler
Ülkü KÜÇÜK, Emel Ebru PALA, Ümit BAYOL, Işın GÖKÇÖL ERDOĞAN
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE
Department of Pathology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Fillodes tümör, Meme, Tanı

Amaç: Fillodes tümör; memenin nadir görülen fibroepitelyal bir neoplazmıdır. Tümör histolojik kriterler göz önüne alınarak benign, borderline ve malign olarak sınıflandırılmaktadır. Bugüne değin benign/malign ayrımında kullanılmış olan stromal sitolojik atipi, stromal hipersellülarite, mitoz hızı, stromal aşırı büyüme ve tümör sınırları kriterlerinin, kendi olgu dizinimiz için geçerliliği yanısıra eklenebilecek yeni kriterlerin araştırılması amaçlanarak geriye dönük bir çalışma tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Arşivimizde yer alan, fillodes tümör tanılı 22 olgu çalışma kapsamına alınmış, olgular, yaş, tümörlerin yerleşim yeri ve makroskopik boyutları yönünden patoloji kayıtları esas alınarak kaydedilmiş, olgulara ait Hematoksilen-Eozin kesitler tekrar gözden geçirilerek daha önce tanımlanmış histolojik kriterlerle tekrar değerlendirilmiştir. Bunlara ek olarak tümörde yapraksı büyüme paterni varlığı, stromal hyalinizasyon ve kalsifikasyon, stromal dev hücre varlığı, stromal nötrofil lökosit ve mononükleer lenfositik infiltratın yoğunluğu kalitatif (var/yok) ve yarı sayısal (hafif, orta, şiddetli) olarak değerlendirilip kaydedilmiştir. Tüm parametreler yönünden benign ve malign gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığı istatistiksel olarak Mann-Whitney U Testi ve chi-square yöntemi ile araştırılmıştır.

Bulgular: Fillodes tümör tipini (benign, borderline, malign) belirlemede kullanılan histolojik kriterler bizim çalışmamızda da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tümörde izlenebilecek stromal dev hücre, stromal hyalinizasyon ve kalsifikasyon, stromal nötrofil varlığı ve mononükleer lenfositik infiltrat yoğunluğunun benign ve malign grup arasında anlamlı bir fark göstermediği izlenmiştir.

Sonuç: Histolojik olarak malign fillodes tümörlerde; artmış stromal sellülarite, orta/şiddetli derecede stromal sitolojik atipi, artmış mitotik aktivite, stromal aşırı büyüme ve infiltratif tümör sınırı saptanmıştır. Yine malign fillodes tümörler, benign tümörlere göre daha ileri yaşta ve daha büyük boyutta izlenmiştir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]