SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 051-057    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01148
Mardin Bölgesinden Verilerle Servikal Sitolojide RIA Etkisine Bir Bakış
Işık İkbal BARIŞ1, Ayşe Nur KELEŞ2
1İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR, TÜRKİYE
1Department of Pathology, İstanbul University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Dicle University, Faculty of Medicine, DİYARBAKIR, TURKEY
KEY WORDS : Serviks, Sitoloji, Rahim içi araç, Servikal yaymalar

Amaç: En yaygın olarak kullanılan kontrasepsiyon yöntemlerinden biri olan rahim içi araçlar, bilindiği üzere genital florayı bozarak pelvik inflamatuvar hastalık riskini arttırmaktadır. Ayrıca lokal irritasyon etkisi ile hücrelerde reaktif değişikliklere neden olmaktadır. Çalışmamızda, rahim içi aracın enfeksiyöz ve reaktif sitolojik etkilerine Mardin bölgesinden elde ettiğimiz verilerle genel bir bakış yapmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Patoloji bölümüne 2010-2011 döneminde gönderilen 300 rahim içi araç (+) ve 300 rahim içi araç (-) hastaya ait Pap smir lamı birlikte değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki genital enfeksiyon ve reaktif-displazik hücresel değişiklik sıklıkları literatür verileri ile birlikte istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Rahim içi araç (+) hasta grubunda 2 (+) ve üzerinde inflamasyon yoğunluğu gösteren olguların oranı %66 olarak izlenmiştir. En sık enfeksiyon etkeni olarak, bakteriyel vajinozis (%26), candida (%12) ve trikomonas vajinalis (%8) kaydedilmiştir. Aktinomiçes ise %4 oranında izlenmiştir. Rahim içi araç (+) hastalarda, (-) olanlara göre ASC-US ve AGC görülme sıklıkları anlamlı olarak yüksek izlenmiştir (p=0,02, p<0,01). Ayrıca skuamöz metaplazi, tubal metaplazi, sitoplazmik balon vakuollü hücreler, HGSIL'i taklit eden izole hücreler gibi reaktif bulguların izlenme sıklığı rahim içi araç (-) gruba göre anlamlı oranda yüksek izlenmiştir. Rahim içi araç çıkartıldıktan sonra takip smirleri olan 61 olguda %75,4 (n=46) oranında bulgularda gerileme saptanmıştır.

Sonuç: Rahim içi araç lokal irritatif ve inflamatuvar etkisi ile temel olarak glandüler hücrelerde belirgin reaktif ve rejeneratif değişikliklere neden olmaktadır. Yabancı cisim ortamı yaratarak genital florayı bozmakta ve genital enfeksiyon sıklığını belirgin ölçüde artırmaktadır. Kendi bölgemizden elde edilen sonuçlar da bu bulguları destekler yöndedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]