SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 1, Page(s) 064-068    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01151
Nörofibromatozis Tip-1'li Hastada Multipl Gastrointestinal Stromal Tümör ve Midede Taşlı Yüzük Hücreli Karsinom Birlikteliği: Olgu Sunumu
Nermin KARAHAN, Şirin BAŞPINAR, Kemal Kürşat BOZKURT, Tuba DEVRİM, Fatma Nilgün KAPUCUOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ISPARTA, TÜRKİYE
Department of Pathology, Süleyman Demirel University, Faculty of Medicine, ISPARTA, TURKEY
KEY WORDS : Multipl primer tümörler, Gastrointestinal stromal tümör, Taşlı yüzük hücreli karsinom, Mide, Nörofibromatozis tip-1

Gastrointestinal stromal tümörler Cajal'ın interstisyel hücrelerinden köken alan mezenkimal neoplazilerdir. En sık midede izlenirler. Nörofibromatozis Tip-1 hastalarında sıklıkla ince barsakta görülür ve genellikle multipl gelişim gösterirler. Burada, Nörofibromatozis Tip-1 tanısı olan kadın hastada mide ve ince barsakta multipl gastrointestinal stromal tümörler ve midede taşlı yüzük hücreli karsinomun birlikteliği sunulmuştur. İştahsızlık, kusma ve mide ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvuran 74 yaşında kadın hastaya yapılan endoskopik biyopside mide korpus yerleşimli malign epitelyal tümör tespit edilmesi üzerine olgu opere edildi. Operasyon sırasında ince barsak ve mide serozasında çok sayıda nodül izlenen olguya gastrektomi yanı sıra parsiyel ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Patolojik inceleme sonucunda olgunun midedeki tümörüne taşlı yüzük hücreli karsinom, mide ve ince barsak serozasındaki nodüler lezyonlarına multipl gastrointestinal stromal tümör tanısı verildi. GİST olgularında, rezeksiyon materyalinde birden fazla tümöral kitle olabileceği akılda tutulmalı ve dikkatli makroskopik inceleme yapılmalıdır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]