SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 2, Page(s) 127-133    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01163
Sinonazal Polipozisde Klinik, Radyolojik ve Histopatolojik Bulgular Arasında İlişki Var mı?
Ercan AKBAY1, Tümay ÖZGÜR2, Yaşar ÇOKKESER1
1Department of Otorhinolaryngology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
2Department of Pathology, Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, HATAY, TURKEY
KEY WORDS : Nazal polipler, Patoloji, Eozinofiller, Tomografi

Amaç: Bu çalışmanın amacı nazal polipli hastalarda klinik, radyolojik ve postoperatif histopatolojik bulgular arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 2005-2010 yılları arasında nazal polip tanısı konularak endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 85 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların cerrahi öncesi çekilen koronal plan paranazal Bilgisayarlı Tomografi görüntüleri Lund-Mackay ölçülerine göre skorlandı. Patoloji bölümünde, postoperatif nazal polip tanısı alan olguların Hematoksilen-Eosin boyalı preparatları yeniden değerlendirilerek klinik ve radyolojik bulgular ile karşılaştırıldı. Tüm sonuçlar SPSS 13.0 yazılımı kullanılarak analiz edildi. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Astımı olan (%16,4) ve olmayan (%83,6) hastalar histopatolojik açıdan kıyaslandığında eosinofil, lenfosit, nötrofil, makrofaj, mast hücreleri ve goblet hücresi/epitel hücresi oranlarında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Lund-Mackay skoru ile hastaların preoperatif şikayetlerinin süresi arasında anlamlı ilişki saptandı (r=0,270, p=0,012). Metaplazi bulunan hastaların preparatlarında gözlenen nötrofil sayısı (16,53±19,87) metaplazi bulunmayan (8,71±23,98) hastalardan daha yüksek bulundu (p=0,001). Radyolojik olarak Lund-Mackay skoruna gore ön ve arka grup sinüslerin tutulumları ile nazal kavitenin tutulumu da paralellik gösterdi.

Sonuç: Preoperatif şikayet süresi ile skuamöz metaplazi varlığı ve total Lund-Mackay skorlaması arasında pozitif korelasyon saptandı. Ön ve arka grup sinüslerin polip dokuları arasında histopatolojik olarak fark görülmedi.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]