SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2002, Volume 18, Number 3-4, Page(s) 049-052    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
MEME KARSİNOMUNDA c-erbB-2 (HER-2/neu) EKSPRESYONUNUN DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Şeyda ERDOĞAN, Melek ERGİN, İlhan TUNCER
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
KEY WORDS : c-erbB-2, immünohistokimya, meme karsinomu, prognostik faktörler

Meme karsinomunda, tümörün biyolojik davranışını, tedavi ve prognozunu belirleyen çeşitli faktörler gösterilmiştir. Bunlardan biri olan c-erbB-2 (HER- 2/neu), epidermal büyüme faktör reseptörüne benzeyen, hücre membranında tirozin kinaz reseptörünü kodlayan bir onkogendir. Meme karsinomlarında, cerbB- 2 onkoprotein ekspresyonunun ve gen amplifikasyonunun, tek başına ve diğer parametreler ile birlikte prognostik önemi konusunda, yayınlarda farklı sonuçlar mevcuttur. Bu çalışmada meme karsinomu tanısı almış 60 kadın hastaya ait parafin doku örnekleri incelenmiştir. Parafin kesitlerde östrojen reseptörü ve c-erbB-2 protein ekspresyonu immünohistokimyasal teknik ile değerlendirilmiştir. c-erbB-2 ekspresyonu diğer klasik prognostik faktörlerle (hasta yaşı, tümörün histolojik tipi, çapı, grade’i, lenfovasküler invazyon, lenf nodülü tutulumu ve sayısı, östrojen reseptör varlığı) karşılaştırılmıştır. Çalışmamızda, meme karsinomunda, c-erbB-2 ekspresyonu ile artmış metastatik lenf nodülü sayısı, yüksek histolojik grade, lenfovasküler invazyon arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gösterilmiştir. Ancak, hasta yaşı, tümörün histolojik tipi, çapı ve östrojen reseptör varlığı ile anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Meme karsinomunda, c-erbB-2 ekspresyonu tek başına ve konvansiyonel prognostik faktörler ile birlikte önemli bir parametredir. Ancak diğer prognostik parametreler ile ilişkisini değerlendirmek için ileri çalışmalar gerekmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]