SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2006, Volume 22, Number 3, Page(s) 153-160    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Deri eki tümörlerinde diferansiyasyon: İmmünhistokimyasal inceleme
Figen BARUT, Banu DOĞAN GÜN, Burak BAHADIR, Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ZONGULDAK
KEY WORDS : Deri eki tümörleri, diferansiyasyon, immünhistokimya

Deri eki neoplazileri, farklı yönlerde diferansiyasyon gösteren nadir tümörlerdir. Çalışmamızda, immünhistokimyasal yöntem ile çeşitli belirleyicilerin ekspresyonu değerlendirilerek deri eki tümörlerinin diferansiyasyon yönlerinin belirlenmesi ve buna göre embriyolojik gelişme özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Çalışmamıza 47 deri eki tümör olgusu dahil edilmiştir. Bu 47 olgunun %32’si (n:15) kıl folikülü, %23.4’ü (n:11) sebase bez, %17’si (n:8) apokrin bez ve %27.6’sı (n:13) ekrin bez tümörüdür. İmmünhistokimyasal yöntemle CK5-6, CK6, CK7, CK8, CK10, CK19, GCDFP- 15, karsinoembriyonik antijen, epitelyal membran antijeni ve S100 protein ekspresyonları araştırıldı.

Çalışma sonucunda, CK5-6 ve CK8 ekspresyonunun kıl folikülü tümörlerinde diğer belirleyicilere göre diferansiyasyon belirlenmesinde daha değerli olduğu anlaşıldı. Sebase bez tümörlerinin tanısında epitelyal membran antijeni ekspresyonunun ön planda olduğu ve beraberinde CK8, CK10 ve karsinoembriyonik antijen gibi belirleyicilerin de tanıda yardımcı olabileceği; apokrin bez tümörlerinde GCDFP-15’e ek olarak CK5-6 ekspresyonunun anlamlı olduğu, ekrin bez tümörlerinde ise karsinoembriyonik antijene ek olarak CK8 pozitifliğinin de diferansiyasyonu belirlemede yardımcı olabileceği; CK6’nın ise tümör gruplarının hepsinde gösterilmesi nedeniyle ayırıcı tanıda yararsız olduğu saptandı.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]