SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 171-178    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01183
Mikronükleus Sayımının Servikal İntraepitelyal Neoplazi ve Karsinomda Prediktif Değeri
Marie Moses AMBROISE, Kanchana BALASUNDARAM, Manjiri PHANSALKAR
Department of Pathology, Pondicherry Institute of Medical Sciences (PIMS), PUDUCHERRY, INDIA
KEY WORDS : Mikronükleus testleri, Uterin servikal neoplazmlar, Servikal intraepitelyal neoplazi, Vajinal yayma

Amaç: Bir mikronükleus, kromozom kaybı veya fragmentasyonu nedeniyle oluşan küçük bir ek nükleustur. Bu çalışmanın amacı servikal kanserde bir tarama aracı olarak mikronükleus sayımının değerini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: 42 preneoplastik ve neoplastik, 90 nonneoplastik olmak üzere toplam 132 olgu çalışıldı. Sadece rutin Papanicolaou ile boyanmış servikal yaymalar kullanıldı. Her yaymada mikronükleuslu hücre ve binükleuslu hücre sayısı yağ imersiyonu altında sayılıp 1000 hücre başına bir sayım olarak ifade edildi. Mikronükleuslu ve binükleuslu hücre sayımları preneoplastik, neoplastik ve nonneoplastik kategorilerde istatistiksel önem açısından karşılaştırıldı. Sayımların ayrıca yaş, evlilik süresi, hamilelik ve kürtaj sayısıyla korelasyonu araştırıldı.

Bulgular: Mikronükleus sayımı ve binükleuslu hücre sayımı yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HSIL) ve invaziv karsinoma kategorilerinde düşük dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (LSIL) ve nonneoplastik olgularına göre önemli ölçüde daha yüksekti. ROC eğrisi analizi, mikronükleus sayımı ve binükleuslu hücre sayımının yüksek dereceli intraepitelyal lezyon ve invaziv karsinom için yüksek ölçüde duyarlı ve özgül olduğunu ortaya çıkardı.

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar rutin Pap yaymalarında mikronükleus değerlendirmesinin servikal kanser taramasında çok faydalı bir biyobelirteç olduğunu göstermektedir. Binükleuslu hücre sayımı bu basit testin prediktif değerini arttırmaktadır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]