SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 193-200    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01186
Memenin İnvaziv Duktal Karsinomunda Tümör İnfiltrasyonu Yapan Dendritik Hücrelerin Olgunlaşma Durumunun Değerlendirilmesi: Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü İfadesiyle İlişki
Nevine M. F. EL DEEB1, Radwa A. MEHANNA2
1Department of Pathology, Alexandria University, Faculty of Medicine, ALEXANDRIA, EGYPT
2Department of Physiology, Alexandria University, Faculty of Medicine, ALEXANDRIA, EGYPT
KEY WORDS : Meme neoplazmları, Dendritik hücreler, CD1a antijeni, CD83 antijeni, Vasküler endotelyal büyüme faktörü

Amaç: Majör antijen sunucular olan dendritik hücrelerin tümörü infiltre ettiği bilinmesine rağmen meme karsinomunda zayıf immünojenisite tanımlanmıştır. Vasküler endotelyal büyüme faktörünün tümörlerde yerel immün cevabı azalttığı düşünülmektedir. Memenin invaziv duktal karsinomunda dendritik hücrelerin olgunlaşma durumunu vasküler endotelyal büyüme faktörü ifadesi ve klinikopatolojik parametrelerle ilişkili olarak araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Elli invaziv meme duktal karsinomunda CD1a (olgunlaşmamış dendritik hücrelerin belirteci); CD83 (olgun dendritik hücrelerin belirteci), vasküler endotelyal büyüme faktörü, estrojen reseptörü ve progesteron reseptörüyle immün boyama yapıldı.

Bulgular: Olgun dendritik hücreler 36 vakada (%72) saptandı ve daha küçük tümör, negatif lenf nodları, pozitif steroid reseptörü durumu ve daha düşük dereceyle korelasyon gösterdi (P<0,001). Olgunlaşmamış dendritik hücreler vakaların %100’ünde bulundu ve sadece negatif steroid reseptörü (estrojen reseptörü ve progesteron reseptörü) ifadesiyle koreleydi (sırasıyla P=0,006 ve 0.020). Vasküler endotelyal büyüme faktörü ifadesi 44 vakada bulundu (%88) ve pozitif nod metastazları (P=0,014) ile doğrudan korelasyon gösterirken olgun dendritik hücre sayımıyla ters korelasyon gösterdi (P=0,005) ve olgun olmayan dendritik hücre sayımıyla korelasyon göstermedi (P=0,104).

Sonuç: Olgun dendritik hücre sayımı memenin invaziv duktal karsinomunun iyi prognostik özellikleriyle korelasyon göstermektedir ve bu durum primer anti tümör immün cevabı başlatmakta bir rol düşündürmektedir. Vasküler endotelyal büyüme faktörü ifadesi tümör mikro ortamında dendritik hücre olgunlaşma dizisinin inhibisyonunda bir rol oynayabilir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]