SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2013, Volume 29, Number 3, Page(s) 201-209    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01187
Patoloji Alanında Çalışan Hekimlerin Adli Patoloji Pratiği ve Eğitim Sürecine Yaklaşımları
Gökhan ERSOY1, Yavuz ÖZORAN2, Arzu AKÇAY3, Melek Özlem KOLUSAYIN4, Işıl PAKİŞ5, Halide Nur ÜRER6, Mete Korkut GÜLMEN7, Büge ÖZ8
1Department of Medical Sciences, İstanbul University, Institute of Forensic Medicine, İSTANBUL, TURKEY
2Department of Pathology, Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, TRABZON, TURKEY
3Morgue Department Pathology Laboratory, Council of Forensic Medicine, İSTANBUL, TURKEY
4Department of Forensic Medicine İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
5Pathology Laboratory, Yedikule Chest Diseases Hospital, İSTANBUL, TURKEY
6Department of Forensic Medicine, Acıbadem University, Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
7Çukurova University, Faculty of Medicine, ADANA, TURKEY
8Department of Pathology, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Adli tıp, Patoloji, Otopsi, Eğitim

Amaç: Türkiye’deki adli tıp pratiğinde otopsiler adli tıp, mikroskobik inceleme süreçleri ise patoloji uzmanlarınca yapılır. Süreçteki bu kopukluk her iki branşın eğitiminde sorunlar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, patoloji çalışanı hekimlerin adli tıp pratikleri ve sorumlulukları konusundaki farkındalıklarını ve adli tıp uzmanlığında patoloji eğitim modeli konusundaki görüşlerini saptamak; mevcut durum ve dünyadaki uygulamalar çerçevesinde tartışmaktır.

Gereç ve Yöntem: 2011’de düzenlenen 21. Ulusal Patoloji Kongresi’nde kayıt esnasında katılımcı hekimlere dağıtılan 15 soruluk bir sorgulama formu değerlendirilmiştir.

Bulgular: 94 katılımcı yanıt vermiştir. Genel otopsi sürecine olan ilgi hakkında %72’ oranında olumsuz görüş belirtilmiştir. Patoloji uzmanının adli otopsi yapması için ayrı bir eğitimden geçmesi gerektiği görüşü hâkimdir ve otopsi süreçlerinin tüm çeşitlerine karşı genel bir ilgisizlik mevcuttur. Adli otopsilerde patoloji uzmanının yasal sorumluluğunu doğru olarak bildiğini ifade edenlerin oranı %37’dir. Adli Tıpta patoloji eğitimlerine katkı sağlamaları için “gerekli faktörlerin ne olduğu” ve “şartlar öne sürmesi gerekse, hangisini öne süreceği?” sorularına sırasıyla, “ilgi duyuyor olmam (%46)” ve “eğitimin daima patoloji uzmanları tarafından verileceği bir sistem garanti edilmeli (%67)” cevapları verilmiştir. Katılımcıların iki yılda adli tıp uzmanı olabilme imkanına rağmen “adli tıp uzmanı olmayı düşünmem” seçeneğine verdikleri cevap puan ortalaması 4.1’dir (4.1/5).

Sonuç: Adli Tıp uzmanlarının post mortem mikroskobik incelemeleri yapabilmesi konusunda ülkemizdeki patologlar arasında bir gönülsüzlük izlenmektedir. Oysaki yasal sorumlulukları olmasına rağmen kendilerinin adli patoloji pratiklerine ilgileri düşüktür. Yakın gelecekte bu ilgiyi arttıracak rasyonel bir sebep gözükmemektedir. Adli tıp uzmanlarının postmortem patoloji pratiklerinde yetkinleştirilmesi için işbirliği yapılmalıdır. İşbirliği, patoloji araştırma görevlilerinin eğitiminde de yarar sağlama üzerine kurulmalıdır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]