SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 2, Page(s) 130-134    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01209
Kordoid Meningiom - Olgu Sunumu: Nadir Görülen Tümörün Klinikopatolojik Özellikleri ve Ayırıcı Tanısı
Hatice ÖZER1, Ersin TUNCER1, Gönül SARAY1, Mustafa GÜRELİK2, İbrahim ÖZTOPRAK3, Reyhan EĞİLMEZ1
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, SİVAS, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, SİVAS, TÜRKİYE
3Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, SİVAS, TÜRKİYE
1Department of Pathology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
2Department of Neurosurgery, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEY
3Department of Radiology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, SİVAS, TURKEYty of Medicine, SİVAS, TURKEY
KEY WORDS : Santral sinir sistemi tümörleri, Meningiom, Ayırıcı tanı

Meningiomlar; araknoid hücrelerden köken alan, çoğunluğu benign ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre histolojik derecesi I olan tümörlerdir. Meningiomların nadir görülen bir alt tipi olan kordoid meningiomlar ise artmış yineleme eğilimi ve agresiv davranışları nedeni ile Dünya Sağlık Örgütü, 2007 beyin tümörleri sınıflamasında histolojik derece II tümör grubunda yer almaktadır. Baş ağrısı, bayılma ve nöbet geçirme yakınması ile beyin cerrahisi kliniğine başvuran 75 yaşında kadın hastanın radyolojik incelemelerinde sol frontal lob komşuluğunda kemik destrüksiyonu ve parankimal ödem oluşturan kitle lezyonu saptandı. Operasyona alınan hastanın tümör dokusuna dura altında ulaşılarak tümör tam olarak çıkartıldı. Histopatolojik incelemede miksoid matriks içerisinde, kümeler ve kordonlar halinde dizilim gösteren ve yer yer girdap yapıları oluşturan oval poligonal nükleuslu, ince kromatinli, eozinofilik yer yer vakuolize sitoplazmalı küçük çaplı hücrelerden oluşan tümör izlendi. On büyük büyütme alanında iki mitoz görüldü. Yer yer vasküler proliferasyon saptandı. Kemik invazyonu izlendi. İmmünohistokimyasal incelemede epitelyal membran antijen ile yaygın membranöz ve sitoplazmik kuvvetli pozitiflik saptandı. Ki-67 indeksi % 6-8 idi. Bu bulgularla olgu kordoid meningiom derece II (Dünya Sağlık Örgütü, 2007) olarak tanımlandı. Meningiomun klasik radyolojik bulgularını göstermeyen ve histopatolojik olarak glial tümörlerde görülen vasküler proliferasyona benzeyen alanları bulunan kordoid meningiom olgusu sunulmaktadır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]