SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 1, Page(s) 055-065    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2013.01221
Sinovyal Sarkom Olgularında Bcl-2, C-Myc, Survivin ve Tümör Derecesinin Prognostik Değeri
Derya DEMİR1, Banu YAMAN2, Yavuz ANACAK3, Burçin KEÇECİ4, Gülşen KANDİLOĞLU2, Taner AKALIN2
1Department of Pathology, Manisa State Hospital, MANİSA, TURKEY
2Departments of Pathology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
3Departments of Radiation Oncology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
4Departments of Orthopaedics and Traumatology, Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Yumuşak doku tümörü, Prognoz, İmmünhistokimya, Bcl-2, Myc

Amaç: Bcl-2, c-myc ve survivinin sinovyal sarkom olgularında prognostik değerini saptamak ve konvansiyonel morfolojik bulguların prognoz ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, yaklaşık 20 yılda üçüncü basamak tümör merkezimize başvuran 81 sinovyal sarkom olgusunu değerlendirdik. İmmünhistokimyasal yöntemle bcl-2, c-myc ve survivin çalışarak takibi bilinen 65 olguda prognoz ile ilişkisini araştırdık. Konvansiyonel morfolojik bulgular (mitoz, nekroz, derece) ile prognoz arasındaki ilişki de araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada; beş yıllık hastalıksız sağkalım oranı %44, 10 yıllık hastalıksız sağkalım oranı %38 olarak bulunmuştur ki sinovyal sarkomun agresif davranışını yansıtmaktadır. Bu çalışmada tümör derecesi (FNCLCC’ye göre) en anlamlı prognostik belirleyiciydi. Derece II (40 olgu) ile, derece III grubu (24 olgu) arasında hastalıksız sağkalım ve sağkalım açısından anlamlı fark saptandı (sırasıyla p<0,001ve p<0,001). Derece II grubu mitotik indeks ve nekroz bulgularına göre iki gruba ayrıldı (IIa ve IIb) ve iki grup arasında prognoz açısından fark saptandı (hastalıksız sağkalım için p=0,013, sağkalım için p=0,003). Bcl-2 negatif ve fokal pozitif olgular (9 olgu) ile fokal güçlü pozitif (21 olgu) ve yaygın güçlü pozitif (35 olgu) olgular arasında hastalıksız sağkalım açısından anlamlı ilişki saptandı (sırasıyla p=0,042 ve p=0,016). C-myc negatif olgular ile (25 olgu) nükleer pozitif olgular (17 olgu) arasında sağkalım açısından, c-myc negatif olgular ile sitoplazmik pozitif olgular (23 olgu) arasında ise hastalıksız sağkalım açısından anlamlı fark saptandı (sırasıyla p=0,043 ve p=0,05). Survivin ekspresyonunun prognoz ile ilişkisi anlamlı değildi.

Sonuç: Bu çalışmada, tümör derecesi en anlamlı prognostik belirleyiciydi. Derece IIa grubu (Nekrozu olmayan ve 10 BBA’da 10 dan az mitoz gösteren grup) prognoz açısından hem derece III hem de IIb grubundan daha iyi prognoza sahipti. Derece IIb grubu prognoz açısından derece III’e daha yakındı. Bcl-2 ve c-myc (nükleer ve/veya sitoplazmik) immünhistokimyasal pozitifliği prognoz ile ilişkilidir ancak bu bulgunun daha geniş seriler ile teyit edilmesi gereklidir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]