SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2014, Volume 30, Number 2, Page(s) 142-144    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01235
Kolelitiyazisli İdiyopatik Eozinofilik Kolesistit: İki Olgu Sunumu
Monisha CHOUDHURY, Mukta PUJANI, Yogita KATIYAR, P. Lalita JYOTSNA, Archna RAUTELA
Department of Pathology, Lady Hardinge Medical College, NEW DELHI, INDIA
KEY WORDS : Eozinofili, Kolesistit, Kolelityazis

Eozinofilik kolesistit, safra kesesinde klasik kolesistit tablosu yanı sıra, %90'nın üzerinde eozinofilik lökosit infiltrasyonu ile tanı konan nadir bir antitedir. Eozinofilik kolesistitin etiyolojisi hala açık değildir. Bununla birlikte hipereozinofilik sendrom, eozinofili-miyalji sendromu, parazitik enfestasyonlar, bitkisel tıp veya diğer bazı ilaçların kullanımı gibi daha ciddi hastalıklarla da sıklıkla ilişkilidir.

Safra kesesi taşı ile gelen ve histopatolojik inceleme ile eozinofilik kolesistit tanısı verilen iki olgu sunulmaktadır. Olguların özgeçmişlerinin retrospektif incelemesi ve klinik araştırmalar özel bir etiyoloji ortaya koymamıştır. Olgular, hastalığın nadir görülen bir antite olması ve ilişkili olabileceği daha ciddi hastalıkların dışlanabilmesi sürecindeki çalışmanın önemini ortaya koymak amacıyla sunulmuştur.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]