SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2016, Volume 32, Number 3, Page(s) 211-215    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01250
Adrenokortikal Onkositik Karsinom: Olgu Sunumu ve Histopatolojik Tanı Kriterlerinin Gözden Geçirilmesi
Deniz ARIK, Funda CANAZ, Emine DÜNDAR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
Department of Pathology, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, ESKİŞEHİR, TURKEY
KEY WORDS : Adrenal gland tümörleri, Adrenokortikal karsinom, Oksifilik hücreler

Onkositik tümörler adrenal glandda nadir görülür. Malignite için kesin tanı kriterlerinin bulunmaması nedeniyle adrenokortikal karsinomların histopatolojik tanısı zordur. Yan ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuran 44 yaşındaki erkek hastada, radyolojik tetkiklerle sol sürrenal lojunda kitle saptanmıştır. Kitlenin eksizyonu ve histopatolojik incelemesi sonrasında adrenokortikal onkositik karsinom tanısı verilmiştir. Adrenokortikal tümörlerde malignite kriteri olarak 50 büyük büyütme alanında 5’ten fazla mitoz, atipik mitotik figür ve venöz invazyon kriterlerinden en az birinin bulunması gerektiği bildirilmektedir. Büyük boyut (>10 cm veya >200 gr), nekroz varlığı, kapsül veya sinüzoidal invazyon gibi minör kriterlerinden birden fazlasının saptandığı tümörlerin ise malignite potansiyeli belirsiz olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]