SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 1, Page(s) 016-020    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Mesane ürotelyal tümörlerinin tip ve derecelendirmesinde nükleer morfometri
Mehmet KEFELİ, Levent YILDIZ, Oğuz AYDIN, Sancar BARIŞ, Bedri KANDEMİR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, SAMSUN
KEY WORDS : Mesane, ürotelyal tümör, derece, morfometri, WHO/ISUP

Bu çalışmada görüntü analizi kullanılarak, WHO/ISUP 1998 sınıflamasında yer alan farklı derecelerdeki lezyonların nükleer özellikleri morfometrik olarak değerlendirildi ve kıyaslandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2002-2006 yılı arşivinde saptanan, mesane ürotelyal tümör tanılı 56 olgu çalışmaya alındı. Olgular WHO/ISUP 1998’e uygun olarak sınıflandırıldı. Her olguda dijitalize edilen görüntü üzerinde 100-150 çekirdek ile en büyük nükleusa sahip 10 hücre morfometrik incelemeye alındı. Her bir çekirdek için alan (µm2), çevre (µm), form faktör, maksimum ve minimum çap (µm) hesaplandı. Çalışmamızda mesanenin ürotelyal tümörlerinde nükleer morfometrik bulguların WHO/ISUP 1998 sınıflaması ile paralellik gösterdiği saptandı. WHO/ISUP 1998 sınıflamasında derecelendirmede zorluk çekilen olgularda nükleer morfometrik parametrelerin yönlendirici metod olarak kullanılabilirliğinin, prognoza ait verilerin de bulunduğu geniş serilerle yapılacak çalışmalarla desteklenmesine ihtiyaç vardır.

[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]