SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 2, Page(s) 119-125    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2014.01294
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baş Boyun Kanserleri Profili
Kayhan BAŞAK, Yasin SAĞLAM, Ayşe Gökçen YILDIZ, Merve BAŞAR, Hanım İstem KÖSE, Şükran KAYIPMAZ, Nimet KARADAYI
Department of Pathology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital, İSTANBUL, TURKEY
KEY WORDS : Baş boyun kanserleri, Epidemiyoloji, Histoloji, Türkiye

Amaç: Baş boyun tümörleri tüm malign neoplazmların %17,6'sını oluşturmaktadır. Türkiye'deki baş boyun kanserleri insidansları ve histolojik alt tiplerine ait bilgiler sınırlıdır. Bu çalışma baş boyun kanserleri istatistiklerine genel bakışı amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve deskriptif olan çalışma, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği'nde 5 yıllık zaman diliminde tanı alan, baş boyun bölgesine ait 1973 in-situ karsinom, malign ve borderline neoplazi olgusunu içermektedir. Hastalara ait nüfus bilgileri ve histopatoloji raporlarındaki bilgiler kaydedildi. Tüm tümörlere ait topoğrafi kodlaması Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırılması-Onkoloji 2. ve 3. baskılara göre, histoloji ve davranış kodlaması 3. baskıya göre yapılmıştır. Veri kayıtları ve analizi Microsoft Excel™, 2010 versiyonu ile yapılmıştır.

Bulgular: Erkek ve kadın oranı 1,03'dür. Erkeklerde en sık görülen lokalizasyonların, baş boyun tümörleri içinde ve tüm tümörler içinde dağılımı şu şekildedir; deri (melanom dışı) (%48,4-%8,2), larinks (%12,6-%2,3), tiroid (%11,1-%1,2), dudak (%7,8-%1,3) ve nazofarinks (%3,1-%0,5). Kadınlarda en sık görülen lokalizasyonların, baş boyun tümörleri içinde ve tüm tümörler içinde dağılımı şu şekildedir; tiroid (%45,3-%8,3), deri (melanom dışı) (%39,6-%7,3), dudak (%3,6-%0,6), nazofarinks (%2,2-%0,4) ve göz (%1,7-%0,3). Larinks kanserleri için erkek kadın oranı 25,2 dir. Erkeklerde ve kadınlarda en çok görülen histolojik tip ve oranları da ayrıca verildi.

Sonuç: Patoloji rapor tabanlı retrospektif deskriptif epidemiyolojik çalışmamız İstanbul bölgesi baş boyun kanserleri oranlarını belirlemede göreceli değer taşımakta ve patoloji rapor-tabanlı deskriptif epidemiyolojik çalışmaların, aktif kanser kayıt bölgelerinin dışında kanser insidansı bölgesel dağılımının belirlenmesi için değerli olduğunu göstermektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]