SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2015, Volume 31, Number 3, Page(s) 175-180    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
DOI: 10.5146/tjpath.2015.01329
Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Patoloji Eğitiminde Sanal Mikroskopiye Geçiş: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi'nde Türkiye'nin İlk Deneyimi
Özgül SAĞOL1, Kutsal YÖRÜKOĞLU1, Banu LEBE1, Merih Güray DURAK1, Çağnur ULUKUŞ1, Burçin TUNA1, Berna MUSAL2, Tülay CANDA1, Erdener ÖZER1
1Department of Pathology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
2Department of Medical Education, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İZMİR, TURKEY
KEY WORDS : Sanal sistemler, Patoloji, Probleme dayalı öğretim, Mikroskopi

Amaç: Patoloji eğitimi, geniş teorik bilgiyi destekleyen önemli bir görsel kısım içerir. Ancak son dekatta patoloji eğitiminde geleneksel mikroskopların kullanımına ve mikroskopiye ilgi gittikçe azalmaktadır. İlk olarak 1985 yılında tanımlanan sanal mikroskopi 2000'lerden bu yana gelişim göstermiş ve mikroskopik görüntülerin taranarak internet ortamında dijital görüntüler halinde depolanabildiği, konvansiyonel mikroskopiye alternatif bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı sanal mikroskopinin patoloji pratiklerinde fakültemizde kullanımının, öğrenciler ve fakültemizdeki lisans eğitimi üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya konvansiyonel mikroskopiyi daha önce kullanmaya alışkın, ikinci ve üçüncü yıl tıp öğrencileri dahil edilmiştir. Pratik dersler sanal görüntülerle uygulanmış ve her ders sonunda yeni tekniğin etkisi ölçek formları ile test edilmiştir. Derslere, sorulara yanıt vermek ve tartışmayı yönlendirmek amacıyla patoloji bölümü öğretim üyeleri katılmışlardır. Öğrencilerin ölçeğe verdikleri puanlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ölçek sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda öğrencilerin patoloji eğitiminde sanal mikroskopi kullanımına kolaylıkla adapte olduğu gözlemlenmiştir. Öğrenciler yöntemi kullanımı kolay ve evden kesitleri inceleyebilmeyi avantajlı bulmuşlardır. Ayrıca bu yöntem ile öğrencilerin ortak çalışması ve derse interaktif katılımları artmıştır.

Sonuç: Fakültemizde sanal mikroskopi kullanımının öğrencilerin patoloji eğitimine ek katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]