SCImago Journal & Country Rank
This journal is a member of, and subscribes to the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE)
2007, Volume 23, Number 3, Page(s) 132-136    
[ Abstract (English) ] [ Full Text (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]
Primer ve nüks piterijiyumlarda mast hücreleri ve anjiyogenezis
Fatma Hüsniye DİLEK1, Faruk ÖZTÜRK2, Fatma AKTEPE1, Samet ERMİŞ2, Fatih Mehmet MUTLU3
1Departments of Pathology, Kocatepe University, School of Medicine, AFYON
2Departments of Ophtalmology, Kocatepe University, School of Medicine, AFYON
3Department of Ophtalmology, GATA, ANKARA
KEY WORDS : Anjiogenez, kimaz, triptaz, mast hücresi, piterijiyum

Piterijiyum limbusun en yaygın, iyi huylu lezyonudur ama patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Piterijiyumlar kronik iltihabi infiltrasyona sahip ve damardan zengindir. Mast hücreleri dokularda bulunan, bir çok görevi olan heterojen bir grup hücredir. Mast hücreleri ve ürünlerinin yeni damar oluşumuna neden olabileceği öne sürülmüştür. Bu çalışmada piterijiyum örneklerinde mast hücre sayısı ve fenotipleri ile yeni damar oluşu incelendi ve normal konjonktival doku ile karşılaştırıldı.

Piterijiyum dokuları 32 hastadan eksizyonel biyopsi olarak elde edildi. Olguların 17 tanesi nüks piterijiyum idi. Kontrol olarak aynı göz üst bulbar konjonktiva dokusu örneklendi. Doku kesitleri rutin hematoksilen-eozin, mast hücreleri için toluidin mavisi ile boyandı. İmmunhistokimyasal çalışmalarda endotel ve mast hücre belirleyicisi olarak anti-faktörVIII ilişkili antijen, anti mast hücre triptazı ve kimazı kullanıldı.

Primer veya nüks piterijiyumlarda ortalama mast hücre ve mikrodamar sayısı normal konjonktiva dokusuna göre anlamlı olarak yüksekti. Mikrodamar sayısı ve mast hücre sayısı arasında bir ilişki yoktu. Normal konjonktiva dokusu ile piterijiyumlarda bulunan mast hücreleri arasında fenotipik farklılık yoktu.

Bu çalışma mast hücrelerinin piterijiyumlarda baskın olarak bulunduğunu desteklemektedir. Sonuçlarımız damar oluşumu ve mast hücrelerinin piterijiyumların oluşma ve gelişmesinde bağımsız faktörler olduğunu düşündürmektedir.


[ Abstract (English) ] [ PDF ] [ Similar Articles ]